geheugen van schagen

In de inhoud­sop­gave staat van elk op het Geheugen gepub­liceerd artikel de titel, de datum waarop het gepubliceerd/​aangepast is, de auteur en het aan­tal keren dat het bekeken is.

De inhoud­sop­gave is stan­daard alfa­betisch gesor­teerd op titel. Met behulp van de kop­jes (tevens knop­pen) Titel, Aan­pass­ings­da­tum, Auteur en Hits bove­naan de lijst kan gesor­teerd wor­den op titel, aan­pass­ings­da­tum, auteur of aan­tal hits. Als je zo’n knop een tweede maal aank­likt wordt de vol­go­rde van de sor­ter­ing omgekeerd.

De onder­w­er­pen die op het Geheugen wor­den behan­deld (in de vorm van een artikel, als film­pje, afbeeld­ing, of gelu­ids­frag­ment) zijn ingedeeld in tijd­vakken. De tijd­vakken staan links in de pag­ina met de inhoud­sop­gave, met namen als: voor Chr.,00001000, etc. Een klik op een tijd­vak lev­ert de bijbe­horende inhoud­sop­gave. Cat­e­gorie Ontwik­kelin­gen is gere­serveerd voor artike­len die een lan­gere peri­ode beschri­jven of niet gebon­den zijn aan een bepaalde tijd. Met de knop Toon alles ten slotte wordt de totale Inhoud­sop­gave zichtbaar.

Met het zoekven­ster (bove­naan de inhoud­sop­gave, bij de tekst Vul een deel van de titel in), kan naar een woord uit de titel wor­den gezocht.

Voor het door­zoeken van de hele web­site is er rechts bovenin een web­pag­ina een zoekven­ster Verken het Geheugen.

Naar de inhoudsopgave