Afdrukken

Artikel

Willem I van Bei­jeren van Scha­gen, Bas­taard van Hol­land, eerste heer van Scha­gen van 1427 tot 1465. Hij leefde van 1387 (of 1389) tot 1473. Willem werd dus 84 (of 86) jaar oud.

Willem I van Schagen

willem 1 NEW

In tegen­stelling tot wat Dirk Burger van Schoorl in zijn kro­niek over Scha­gen beweert, is Willem van Bei­jeren, bas­taard van Hol­land, niet in 1404 beleend met de heer­lijkheid Scha­gen, maar in 1427. Dat gebeurde door zijn neef Philip de Goede, toen her­tog van Bour­gondië en ruwaard (plaatsver­van­gend graaf) van Hol­land, Zee­land en Fries­land. Philips strijd om het graaf­schap met zijn nicht Jakoba van Bei­jeren werd in zijn voordeel beslecht in 1428 met de Zoen van Delft. Jakoba bleef in naam gravin van Hol­land en Zee­land, Philip werd ruwaard (plaatsver­van­gende graaf) maar had het voor het zeggen.

Voor­dat Willem van Bei­jeren heer van Scha­gen werd, had hij zich al op vele manieren ver­di­en­stelijk gemaakt voor zijn vorsten. Zijn vader, graaf Albrecht van Bei­jeren, had voor zijn opvoed­ing gezorgd. Willem was 15 of 17 toen zijn vader in 1404 stierf. Hij zal dat zeker van nabij hebben meege­maakt, net als zijn wet­tige broers en zussen en zijn bas­taard­broers en –zussen.

De half­broer van Willem de Bas­taard, Willem van Bei­jeren, ook wel Willem van Oost­er­vant geheten, vol­gde zijn vader op. Hij stierf in 1417. Diens opvol­ger, zijn broer Jan, luis­terend naar de naam Jan zon­der Genade, heeft Willem op vele manieren ingeschakeld. Op 5 jan­u­ari 1424 werd Jan ver­mo­ord. De strijd om de opvol­ging werd geleverd door Jakoba van Bei­jeren, de dochter van Willem van Oost­er­vant, en Philip de Goede, sedert 1419 her­tog van Bour­gondië, zoon van Mar­garetha van Bei­jeren, de wet­tige zus van Willem van Oost­er­vant en Jan zon­der Genade. Die strijd was ook een voortzetting van de Hoekse en Kabel­jauwse twisten.

Philip de Goede266px Philip the good

Willem was tegelijk deel­ne­mer en pion in die strijd. Hij kwam er heel­huids uit, werd heer van de heer­lijkheid Scha­gen en ver­ste­vigde daarmee de posi­tie van Philip de Goede in het hoge noor­den van zijn graaf­schap. Omdat Philip de directe zeggen­schap had over Eeni­gen­burg, Sint Maarten en Valkkoog, kwam hier­door de gehele dijk langs de Zijpe, tussen Krabben­dam en Kol­horn onder zijn beheer.

Willem van Bei­jeren heeft goed gezorgd voor zijn heer­lijkheid. Hij bouwde of ver­bouwde het slot in 1440, hij liet de kerk bouwen, voltooid in 1460, inclusief zijn eigen grafkelder. Die kerk werd geweid aan Christopho­rus. Hij zorgde voor de inpolder­ing van de heer­lijkheid Burghorn, schonk Scha­gen een haven in Kol­horn, zorgde ervoor dat de stad mark­trechten kreeg voor twee jaar­mark­ten en een week­markt op don­derdag en schonk Scha­gen een waag.

Hij bew­erk­stel­ligde dat zijn oud­ste zoon, Albrecht, heer van Scha­gen werd in 1465 en zijn jong­ste zoon, Willem, heer van Burghorn in 1463.

Lees ook het uit­ge­breide artikel onder Bron­nen

Reac­ties