Afdrukken

Artikel

Willem van Bei­jeren van Scha­gen, Bas­taard van Hol­land (zie afbeeld­ing hieron­der) kreeg bij zijn vrouw Johanna van Hoden­pijl vijf wet­tige kinderen, drie zonen en twee dochters.

willem 1 NEW

Over twee van de zonen is tamelijk veel bek­end, namelijk over Ael­brecht, de oud­ste, en over Jan, de mid­del­ste zoon. Over Willem wordt gezegd dat hij trouwde met een lid van de fam­i­lie Van Alke­made en dat zij een dochter kregen.

Nader onder­zoek in vele doc­u­menten waaron­der vele leenkamers (reg­is­ters waarin werd opgetek­end wie van wie land pachtte, een huis kocht of huurde, een geldbedrag leende of dat terug­be­taalde) leerde veel over deze Willem. Ook in de geschiede­nis van de stad Haar­lem komen we deze Willem tegen, net als trouwens zijn broer Jan en diens zoon Jan. Dat is vooral het geval nadat hij de heer­lijkheid Burghorn – uit­er­aard met toestem­ming van of op bevel van zijn vorst Philip de Goede (zie afbeeld­ing hieron­der) en Karel de Stoute – had ‘overgedaan’ aan zijn broer Jan. Eerst voor­lopig in 1475 (hij was toen al 12 jaar heer van Burghorn) en daarna defin­i­tief in 1481.

266px Philip the goodPhilip de Goede

Willem was getrouwd met Duve Jacob­sdr Raet en kreeg bij haar twee zonen en twee dochters. De beide zonen, Jacob en Willem, stier­ven jong en onge­huwd. De beide dochters, Johanna (Janna of Jenne) en Agatha (Aechte) zijn beide getrouwd.

Johanna trouwde tweemaal, eerst met Floris van Bou­chorst, en na diens over­li­j­den met Gijs­brecht van Schoten, zij stierf op 87-​jarige leeftijd en werd begraven in Beverwijk.

Aechte trouwde met Frans van Steen­beeck en stierf geruime tijd voor Johanna, maar na 1543, omdat ze genoemd en bedacht werd in het tes­ta­ment van haar nicht Josina van Bei­jeren, Vrouwe van Schagen.

Over de leden van dit gezin gaat het grotere artikel in de Kakele­post van sep­tem­ber 2019, num­mer 3. Dit artikel vind je onder Bron­nen.

Reac­ties