Afdrukken

Artikel

De Keins ligt even ten noor­den van Scha­gen, tegen de West­friese Omringdijk aan. De Keins is ontstaan als terp, aan­gelegd lang voor de tot­stand­kom­ing van de dijk in de 13e eeuw. De naam is mogelijk afgeleid van het woord ‚keen’, dat barst of geul betekent. Veron­der­steld wordt dat er ooit een (veen)rivier ten noor­den van Scha­gen uit­mondde in zee. Deze riv­ier is bek­end als de ‚Kin­lo­son’ en in die naam zien we de woor­den keen en Keins terug.

keins 1

Op de Keins staat een kapel met een sterke aantrekkingskracht voor katholieke gelovi­gen. Dit omdat sinds 1509 een cul­tus bestaat rond een daar aange­spoeld, houten Mari­abeeld. Het beeld werd aan­vanke­lijk in een won­ing op de Keins onderge­bracht, maar trok van heinde en verre zoveel belang­stel­len­den (en inkom­sten), dat men er al gauw een kapel voor bouwde. Naast de kapel kwam een priester­won­ing, die tevens dienst deed als schooltje ‚tot gheri­eff vande buyren opte Keyns’. Meer­malen zouden aan bezoek­ers van de kapel won­der­baar­lijke genezin­gen zijn geschied, in de taal van des­ti­jds ‚ver­scheyde mirac­ulen’. Vanuit de parochiek­erk in Scha­gen trok jaar­lijks een pro­cessie naar de Keins. Van de cul­tus maakte ook een put deel uit, waar­van het water gold als geneeskrachtig voor mens en vee. De kapel werd in 1586 vernield, mogelijk als nabran­der van de Beelden­storm, en het Mari­abeeld verd­ween. Maar de water­put behield zijn aantrekkingskracht voor bedevaartgangers.

In 1924 wist de katholieke parochie van Scha­gen de grond onder de voor­ma­lige kapel aan te kopen en wer­den de bede­vaarten her­vat. Het Mari­a­jaar 1954 vor­mde de aan­lei­d­ing voor een plan tot her­bouw van de kapel.

keins 2

Het nieuwe kapel­letje werd twee jaar later ingewijd en vormt in al zijn een­voud tot op de huidige dag een plaats van klein­schalige Mariaverering.Het is 1994 als de Friese his­tori­cus en wichel­roede­loper Wig­bolt Vleer de Keins nog eens groot in het nieuws brengt. Erheen getrokken na een visioen merkt hij al op de Afs­luit­dijk dat zijn wichel­roede zich hevig roert. Bij de kapel aangekomen wor­den wichel­roede en Wig­bolt direct naar de water­put getrokken. Nader onder­zoek wijst uit dat de Keins ligt op de Michaël­slijn. Deze zoge­naamde leylijn loopt van San­ti­ago de Com­postela, via Carnac en Le Mont Saint Michel, naar Har­gen en de Keins en verder naar Oost­er­land op Wierin­gen, Har­lin­gen en Wij­nal­dum, Sylt en Stock­holm om ver­vol­gens 4000 km van zijn begin­punt te eindi­gen in Archangelsk. Deze leylijn nu loopt diag­o­naal over de waterput.

Op leyli­j­nen ervaart men vol­gens helder­voe­len­den de posi­tieve kracht en kalmerende werk­ing van aard­stralen. En wie ooit de kapel heeft bezocht, zal erken­nen er een wel­dadige rust te hebben gevon­den. In totaal wer­den vanuit de put 132 leyli­j­nen aangetrof­fen. Hier­mee is de water­put op de Keins het sterk­ste ley­cen­trum van Nederland.

Reac­ties

Video’s