Afdrukken

Artikel

Astronoom en wiskundige

dirck rembrandz van nierop

Geboren te Nieuwe Niedorp in 1610. Overleden te Nieuwe Niedorp in 1682.
Wis– en ster­renkundige. Dirck Rem­brantsz van Nierop is een van de meest begaafde mensen die Nieuwe Niedorp ooit heeft voort­ge­bracht. Toch is er in dit dorp geen straat naar hem ver­noemd. Merk­waardig, want Dirck Rem­brantsz van Nierop was in de zeven­tiende eeuw een van de beroemd­ste wis– en ster­renkundi­gen van ons land. Een der­tig­tal boeken staat op zijn naam, han­de­lend over onder­w­er­pen als ster­renkunde, zee­vaartkunde en de stu­ur­man­skunst. In de Gouden Eeuw nam West-​Friesland volop deel aan de zee­vaart die de Ned­er­landse zeel­ieden overal ter wereld bracht. Met geleer­den uit bin­nen– en buiten­land onder­hield de Niedor­per een uitvo­erige briefwis­sel­ing. Onder andere met de wijs­geer Descartes, die enige jaren in Egmond-​Binnen woonde en hem tot zijn beste vrien­den rek­ende, zo ook de Ned­er­landse wis– en ster­renkundige Chris­ti­aan Huy­gens.

Publicatie(s):
Onder andere: Onder­wijs der Zee­vaert en Des Aer­tri­jcks beweg­ing en zonnestil­stand

Lit­er­atuur
Ed Dekker, ‚Dirck Rem­brantsz van Nierop (16101682), Een schran­der hooft’, in: ALT W-​F 19. Kleur­rijke West­friezen (2000).
J. Smit, Dirck Rem­brandts. van Nierop: het leven en werk van een beroemd ster­renkundige, meester in de wiskonst en een uit­mun­tend onder­wi­jzer voor schip­pers en stu­urleden. (2 dln, Winkel, 1992).
S. Lootsma, Een plattelands-​geneesheer (Een West­fri­esche Eise Eisinga!) in: West-​Frieslands Oud en Nieuw (WFON) 10 (1936), p. 7479 (omtrent Dirk Rem­brandtsz. v. Nierop)
M. de Wilde, Dirck Rem­brandtz. van Nierop in: West-​Frieslands Oud en Nieuw (WFON) 27 (1960), p. 8894. Leer­linge Murmel­lius gym­na­sium, Alk­maar

Dit artikel is met toestem­ming overgenomen uit het West­fries Biografisch Woordenboek

Bron­nen

Een link naar een artikel over Dirk Rem­brantsz. van Nierop dat eerder ver­scheen in ‚De Speel­wa­gen’, 4e jaar­gang, 1949, No. 4, pag­ina 107110: Speel­wa­gen

Reac­ties