Afdrukken

Artikel

Post­be­zorg­ing gaat al terug tot de Romeinen. In Ned­er­land luidt de opbloei van de han­del aan het eind van de 12e eeuw de opkomst van bodes in. Zij gaan te paard en wor­den pos­tiljons genoemd. Later doet de postkoets zijn intrede, in onze con­treien wor­den brieven ook door beurtschip­pers ver­vo­erd. De organ­isatie van de post beperkt zich lang tot stedelijk niveau. Daarin komt voor Scha­gen veran­der­ing als in 1678 de burge­meesters van Alk­maar aan Hille­brant en Lam­ber­tus Scha­gen octrooi ver­lenen op het instellen van een Scha­gense post, met een vaste pos­tiljon­di­enst op Alk­maar. In 1747 komt het Ned­er­landse post­wezen op en wor­den de stedelijke pos­ter­i­jen afge­bouwd, te begin­nen in Hol­land en West-​Friesland.

Bij de inwerk­ingtred­ing van de Post­wet op 1 sep­tem­ber 1850 is Scha­gen een van de 26 gemeen­ten in Ned­er­land waar een offi­cieel postkan­toor wordt geves­tigd. Het eerste Schager postkan­toor staat ver­moedelijk aan de Markt en is een kan­toortje aan huis. Daar­door ver­huist het telkens als een nieuwe directeur wordt aangesteld en dat gebeurt regel­matig. In decem­ber 1871 bericht de directeur van dat moment, F.G.C.J. Heiligers, het Rijk dat hij zijn won­ing aan de Lagez­i­jde op 1 mei 1872 zal moeten verlaten.

postkantoor 1

Met goed­vin­den van het Rijk bouwt Heiligers een postkan­toor aan de Bag­i­j­nen­laan – de huidige Laan – op de plaats van de lat­ere drukkerij Trap­man. Dat postkan­toor bli­jft 28 jaar in gebruik. Dan vol­doet het niet langer en trekt de PTT in het tegen­wo­ordige Laan 21, dat door de Schager aan­nemer Vlam­ing is ver­bouwd tot een post– en telegraafkan­toor. In 1905 wordt het uit­ge­breid met een hulptelefoonkantoor.

In 1939 wor­den de tele­foon­di­en­sten overge­plaatst naar een nieuw onderkomen aan de Heren­bosstraat. Maar daarmee is de aan de Laan achterge­bleven post– en telegraaf­di­enst slechts ten dele gered, want het pand ver­keert in slechte staat. De red­ding lijkt nabij als aan de Oude Slot­straat een perceel grond wordt gevon­den dat aansluit op het ter­rein van de tele­foon­cen­trale aan de Heren­bosstraat. Maar het is intussen 1940 en WOII steekt een spaak in het wiel.

Ook na de oor­log bli­jft het Schager post­bedrijf kan­toor houden op Laan 21, dat in 1951 grondig wordt ger­estau­reerd. Met de daarop vol­gende groei van Scha­gen komt het echter in ruimteprob­le­men. In 1972 kun­nen deze pro­vi­sorisch wor­den opgelost door de afdel­ing bestellin­gen onder te bren­gen in de leegstaande Tech­nis­che School aan de Nijver­hei­dsstraat. Zes jaar later komt aan alle nood een eind, want op 10 april 1978 ope­nen directeur en per­son­eel op Nieuw­straat 14 de deuren van het nieuw gebouwde postkan­toor. Nie­mand kan op die dag ver­moe­den dat het in 2009 zijn deuren zal sluiten, als onderdeel van een lan­delijke reor­gan­isatie van het post­wezen. Aan 159 jaar postkan­toor Scha­gen komt een abrupt einde.

Bron­nen

BRON­NEN:

  1. His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.

Reac­ties