Afdrukken

Artikel

Meester­lijk Scha­gen werd attent gemaakt op het bestaan van een bij­zon­der fotoal­bum. Dit fotoal­bum was jaren­lang in het bezit van de fam­i­lie Plukker.

Het fotoal­bum is een fraaie goud-​op-​snee uit­gave met foto’s van leden van de “Deutscher Verein” in Scha­gen. Veel leden waren afkom­stig uit West­falen en ves­tig­den zich in Scha­gen en omgev­ing. Je ziet veel fam­i­lien­amen die nu nog voorkomen: Bolte, Stöve, Meyer, Wilbers enz.. Het album werd door de verenig­ing aange­bo­den aan Her­mann Böttger en zijn echtgenote Auguste Cordes bij hun zil­v­eren huwelijksfeest.

BoettgerCordes kopie

Het album is 12 sep­tem­ber 2018 door de fam­i­lie Plukker aan het Zijper Museum geschonken.

De geschiedenis­sen van deze migranten zijn inter­es­sant genoeg om te onder­zoeken. De His­torische Verenig­ing De Zijpe en de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. hebben daar een project van gemaakt met als doel meer aan de weet te komen:

a) over de Deutscher Verein in Scha­gen en haar leden. Wij willen ons daar­bij niet beperken tot de in het foto­boek genoemde namen. In een aan­tal gevallen wordt dieper inge­gaan op de fam­i­liegeschiede­nis en het ondernemerschap.

b) over de achter­gron­den waarom men naar Ned­er­land trok. Bek­end is dat het niet alleen mid­den­standers waren, maar ook seizoe­nar­bei­ders die de boeren kwa­men helpen bij het bin­nen­halen van de oogst en bij de zware arbeid op het land.


De resul­taten van het onder­zoek wor­den gepub­liceerd in het Geheugen van Scha­gen, de Kakele­post en de site van het Zijper Museum. Mocht het resul­taat bij­zon­der inter­es­sant zijn dan wordt een uit­gave in boekvorm over­wogen.

De foto’s uit het album:

Album

Namen­li­jst van de per­so­nen in het album:

pdfDeutsche_Verein_Namenlijst_21oct.pdf

In het Geheugen van Scha­gen vind je onder Artike­len:

- Deutscher Verein in Scha­gen 1887 en

- Deutscher Verein — Fam­i­lie „naam” (diverse artike­len)

Onder de tab Bron­nen vind je de voort­gang en resul­taten van het lopende onderzoek.

Reac­ties