Afdrukken

Artikel

Thom Denijs

Thomas Johannes (Thom) Denijs werd geboren te Scha­gen op 3 jan­u­ari 1877.

Hij was in zijn tijd een beroemd zanger (bas-​bariton).

Thom kwam uit een zeer muzikale fam­i­lie.
Zijn vader was Johannes Denijs, van beroep kashouder en een ver­di­en­stelijk zanger (bas). Zijn moeder was Mar­garetha van der Haa­gen.
Zijn opa was diri­gent van de Langedijkse Liederentafel.
Zijn zus Helena Marie Denijs (Scha­gen, 6 okto­ber 1871– Ams­ter­dam, 28 novem­ber 1914) was vio­liste en ontv­ing haar oplei­d­ing eve­neens aan het Ams­ter­dams Con­ser­va­to­rium. Na haar huwelijk in 1897 verd­ween ze van de podia.
Ook zijn broer Simon was zanger (bas-​bariton).
Thom was getrouwd met Emmy Kruijt zan­geres en pianiste.
Koningin Wil­helmina benoemde hem in 1927 tot Rid­der in de Orde van Oranje Nas­sau.
Hij over­leed in Den Haag op 14 novem­ber 1935 aan de com­pli­caties die optraden na een oper­atie in het Bronovo-​ziekenhuis Hij werd ver­vol­gens begraven op Nieuw Eik­enduinen in Den Haag.
Op het graf werd in 1936 een beeld­houww­erk van Corinne Franzen Her­sle­feld onthuld, aldus het Lei­d­sch Dag­blad van 19 mei 1936.

Thom ontv­ing zijn muzikale oplei­d­ing aan het Ams­ter­dams Con­ser­va­to­rium. Hij kreeg zan­gles van o.a. Cor­nelie van Zan­ten en Johannes Mess­chaert. Voor de Algemene Muziek­leer kreeg hij les van Daniel de Lange, Bernard Zweers en Jean Bap­tiste Cor­nelis de Pauw.
In 1899 werd zijn stem nog als onvol­doende geclas­si­ficeerd tij­dens een con­cert waarin hij een werk van Max Bruch uitvo­erde. Het vol­gende stuk getiteld Hier will ich träu­men viel wel in goede aarde.
Verdere stud­ies von­den plaats in Berlijn (na een toe­lage van koningin Wil­helmina) en bij Jules Algier in Par­ijs.
Hij was lid van het Ams­ter­damsch Lyrisch Toneel (19011903). Daar leerde hij zijn vrouw Emmy Kruijt ken­nen. Hij ver­tolkte daar de rol van Papageno en zijn aanstaande echtgenote de rol van Papa­gena in Die Zauber­flotevan W.A. Mozart.
Hij zong tot 1905 enkele rollen in opera’s, maar legde zich daarna meer toe op ora­to­ria Thom gaf van 1903 tot 1910 zan­gles aan het Rot­ter­dams Con­ser­va­to­rium. Omdat zijn loop­baan in bin­nen– en buiten­land steeds meer tijd eiste, moest hij het les­geven stopzetten.
Denijs trad op in Ned­er­land, Bel­gië, Frankrijk, Duit­s­land en Oostenrijk-​Hongarije.
In 1911 kwam hij tot rust in Berlijn, maar WO-​I bracht hem naar Den Haag.
Hij trad van 1902 tot en met 1935 min­stens 174 keer op met het Con­cert­ge­bouwork­est. Onder lei­d­ing van Willem Men­gel­berg ver­tolkte hij de bari­ton­rol in de Mattheus Pas­sion van Johann Sebas­t­ian Bach, maar ook de Negende Sym­fonie -Ode an die Freude - van Lud­wig van Beethoven In 1925 gaf hij een aan­tal mas­ter­classes in Bern.

In 1926 waagde hij de over­tocht naar de Verenigde Staten voor con­certen met Willem Men­gel­berg (zie foto hieronder)

Mengelberg

Zijn stem is bewaard gebleven in een aan­tal plaatop­na­men, waar­bij hij soms door zijn vrouw wordt begeleid. Een aan­tal liederen kwam terecht op de Philips CD Het puik van zoete kelen

Klik op de link voor een fragment:

Mes­siah: But who may abide

Pijzel: Gloeiend ges­meed, met Emmy Denijs piano

Bron­nen

Dit artikel is gebaseerd op gegevens uit o.a. Wikipedia.

De muzikale links kwa­men tot stand met dank aan Muziek­web. Op muziek­web zijn meer frag­menten van Thom Denijs te vinden

Reac­ties