Afdrukken

Artikel

Markt Schagen

In 1982 ging het hart van Scha­gen op de schop. Door aan­nemer Woesten­burg wer­den de Gracht, de Molen­straat, de Nieuwe Laagz­i­jde en het Rens­gars opnieuw bestraat en van groen voorzien. Het mas­ter­plan kwam van inge­nieurs­bu­reau Oran­je­w­oud. Na afrond­ing begin sep­tem­ber 1982 werd het geheel feestelijk in gebruik genomen.

De Junior Kamer Scha­gen haakte in op deze fes­tiviteiten. Het jaar 1982 vierde zij haar eerste lus­trum. Om dit heugelijke feit luis­ter bij te zetten kwam men met een schit­terend idee.
Eind 19e eeuw begin 20e eeuw was er nog geen water­lei­d­ing in Scha­gen. Men moest pom­pen om aan water te komen. Op de de Markt ston­den er twee. Eén tussen de kerk en „De Posthoorn” en één ter hoogte van d’Olde Smidse. Ook op de Gedempte Gracht bevond zich een pomp. Het idee was om op de Markt weer een iden­tieke pomp neer te zetten.

De gemeente was blij met dit ini­ti­atief. De toen­ma­lige wethouder Dick de Waard gaf dan ook graag zijn toestem­ming voor de plaats­ing. Echter hoe kom je aan zo’n pomp? Het oude exem­plaar bestond niet meer. Gelukkig beston­den er oude foto’s van het orig­i­neel. Na veel speur­w­erk in archieven, bij anti­quairs en ijz­ergi­eter­i­jen werd de oor­spronke­lijke lever­ancier gevon­den. Dat bleek de Kep­pelse IJz­ergi­eterij in Laag Kep­pel (Achter­hoek) te zijn. Dit bedrijf beschikte nog over de orig­inele mod­el­tekenin­gen. Boven­dien was de ken­nis aan­wezig om zo’n pomp te gieten. Het prob­leem was echter dat de giet­mal niet meer aan­wezig was. Die moest opnieuw gemaakt wor­den. Het maken van zo’n mal vereist veel ken­nis van hout­be­w­erk­ing. De Junior Kamer heeft het geld daar­voor met een aan­tal acties bij elkaar gesprokkeld. Zo wer­den er nos­tal­gis­che oude prenten en ansichtkaarten verkocht.


Op zater­dag 4 sep­tem­ber 1982 was het zover. De exacte replica van de pomp op de Markt werd feestelijk in gebruik genomen. Uit­slui­tend bij die gele­gen­heid gaf de pomp geen water maar bier. Hier­voor was een spe­ciale ver­gun­ning nodig. Na enig aarze­len gaf de gemeente alsnog haar medew­erk­ing in de vorm van een com­pro­mis. Er mocht naast de pomp getapt worden..

Het resul­taat van al deze inspan­nin­gen is heden ten dage nog steeds op de Markt te bewonderen.

Reac­ties