Afdrukken

Artikel

De Land­bouw­straat begon als een naam­loos, doo­d­lopend zijs­traatje van de Laan, in 1879 aan­gelegd voor de bouw van het Schager kan­ton­gerecht. Zijn naam kreeg de straat nadat er in 1897 de voor Scha­gens regio­func­tie van al even groot belang geachte Land­bouwschool was gebouwd. Deze werd ook wel de Land­bouwwin­ter­school genoemd, omdat er alleen in de win­ter­maan­den les werd gegeven. De boeren­zo­nen die er school gin­gen kon­den in de andere jaar­geti­j­den immers thuis niet wor­den gemist. De school en naamgever van de Land­bouw­straat werd in 1939 ver­plaatst naar nieuw­bouw aan de Zuiderweg.


In 1907 stemt de gemeen­ter­aad in met een voors­tel om de Land­bouw­straat door te trekken naar het tre­in­sta­tion. Ter­wijl de gemeente onder­han­delt met de lan­deigenaren over de ben­odigde grond, organ­iseert een deel van de Schager zak­en­wereld zich in een anti-​beweging. Deze vreest dat de vele (markt)bezoekers van Scha­gen liever via de nieuwe straat en de Laan naar het cen­trum zullen wan­de­len, dan nog langer door de Molen­straat of de Nieuwe Laagz­i­jde te lopen. De daar en aan de Hoep geves­tigde ner­ing­doen­den zouden klan­dizie ver­liezen, te meer als zich aan zo’n aantrekke­lijke straat ‚vreemde onderne­mers’ zouden ves­ti­gen. De straat zou gemakke­lijk een nieuw cen­trum kun­nen wor­den, menen zij, ook voor Scha­genaren en rente­niers uit de omtrek die er een won­ing zouden willen bouwen. Dat zou leeg­stand in het oude cen­trum ten gevolge hebben en waarde­v­er­min­der­ing van de woon– en winkel­huizen aldaar. De tegen­standers dienen tegen de doortrekking bezwaar in bij de gemeen­ter­aad en bij Provin­ciale Staten, maar kri­j­gen bij geen van beide een voet aan de grond. De Land­bouw­straat wordt aan­gelegd in 1908 en al meteen ver­ri­jzen de eerste pan­den, een jaar later gevolgd door een hoek­won­ing met café tegen­over het tre­in­sta­tion, onder de toepas­selijke naam De Landbouw.


Er ves­ti­gen zich in de straat meer onderne­mers. Zuiv­el­han­del L. Zwaag, slagerij Jozef de Rui­jter, een lunch­room, een dranken­han­del, een drukkerij en een pen­sion voor de deels van ver komende stu­den­ten aan de Land­bouwwin­ter­school. Aannemer/​architect Vlam­ing bouwt er in 1913 Scha­gens eerste bioscoop. De vrees van de bezwaar­mak­ers, dat de Land­bouw­straat de nieuwe looproute van sta­tion naar stad­s­cen­trum wordt, blijkt niet onge­grond. Op don­derdag 28 okto­ber 1909 telt een vroeg opges­tane ver­slaggever van de Schager Courant in de nieuwe straat maar liefst 433 pas­san­ten. ‚Net een leger’, schri­jft hij. Maar de voor­spel­lling dat de Land­bouw­straat het nieuwe zak­en­cen­trum van Scha­gen wordt komt niet uit. Hier­van getu­igt de ver­huiz­ing van slager De Rui­jter naar de Molen­straat in 1922. Wel laten tal van welgedane lieden zich aan de Land­bouw­straat een fraaie won­ing bouwen, onder wie G. Boon­t­jes, eige­naar van Koffiehuis De Beurs en café De Gouden Engel. De Land­bouw­straat wordt Schagen’s eerste goud­kust en dat is nog altijd goed te zien.

Lees meer onder Bron­nen

Reac­ties