Afdrukken

Artikel

roggeveenstraat

Voor­dat de Roggeveen­straat zijn naam kreeg heette hij de Vroolijke buurt. Het was een doo­d­lopend zijs­traatje van de Dor­pen, eigen­dom van par­ti­c­uliere eigenaren. De meeste grond was er in han­den van vijf broers Roggeveen. De Roggeve­nen gaan ver terug in de Schager geschiede­nis. Willem Leen­dert­szoon bijvoor­beeld was van 18091810 burge­meester van Scha­gen. Ook een van de vijf broers bek­leedde een func­tie in het stads­bestuur: Willem Roggeveen Cz. was raad­slid van 1889 tot 1910. het bek­end­ste fam­i­lielid is Leonard Roggeveen (18981959), die als schri­jver van kinder­boeken en als radio­p­re­sen­ta­tor nationale roem vergaarde.

Kort na 1900 kwam de gedachte op om de Dor­pen te verbinden met het sta­tion. De Land­bouw­straat, de Nijver­hei­dsstraat en de Regen­ten­straat waren er nog niet. In de gemeen­ter­aadsver­gader­ing van 5 juli 1904 bepleitte burge­meester Pot dat de Vroolijke buurt mid­dels een wan­del­weg zou wor­den door­getrokken naar de Spoor­laan. De raad vond het wegge­gooid geld, tot­dat het raad­slid Roggeveen voorstelde er in plaats van een wan­del­weg een ver­keer­sweg van te maken. Hij voegde eraan toe dat hij en zijn broers gene­gen waren, ‚op nader vast te stellen voor­waar­den den grond voor dien weg aan de gemeente voor niets af te staan.’ Dit aan­bod viel in goede aarde. Zo goed zelfs, dat b. en w. in 1906 de naam van de Vroolijke buurt wijzig­den in Roggeveen­straat. Was het een vri­jwillig eerbe­toon aan de royale broers? Of was het een van de ‚nader vast te stellen voor­waar­den’? Met het kort na elkaar over­li­j­den van Leen­dert (1902) en Dirk (1905) waren de drie overge­bleven broers Roggeveen herin­nerd aan hun eigen ster­fe­lijkheid. Het is goed voorstel­baar dat zij de nagedacht­e­nis aan hun broed­er­schap in een straat­naam hebben willen vereeuwigen.

De bewon­ers van de al jaren in abom­inabele staat verk­erende Roggeveen­straat ver­heug­den zich al over de opwaarder­ing van hun buurtje. Maar hun geduld werd zwaar beproefd. Met de aan­leg van de Land­bouw­straat in 1908 gin­gen de mooie plan­nen voor de Roggeveen­straat in rook op. Pas in 1915 besloot het gemeen­tebestuur de straat uit zijn doo­d­lopende sta­tus te ver­lossen door de aan­leg van de Land­bouwd­warsstraat, die in de jaren zeventig is omge­doopt tot Buiskoolstraat.

Rest de vraag naar wie de Roggeveen­straat werd ver­noemd. De beroemde schri­jver valt als eerste af. De straat­naam is toegek­end in 1906. Leonard was toen acht jaar en schreef al wel zijn naam, maar zeker nog geen boeken. Burge­meester Willem Lz. dan? Er zijn geen aan­wi­jzin­gen dat hij uit­stak boven de hon­der­den andere burge­meesters die Scha­gen ooit had. Raad­slid Willem Cz. miss­chien? Het lijkt onwaarschi­jn­lijk dat een straat wordt genoemd naar een zit­tend raad­slid. Dan bli­jft over dat de straat­naam een gebaar van waarder­ing is geweest voor het afs­taan van de grond. Alles afwe­gende ligt die optie het meest voor de hand.

Bron­nen

Reac­ties