Afdrukken

Artikel

Hoewel de verenig­ing „Alge­meen Belang” zich al in 1901 bei­jverde om een adres­boek voor de gemeente Scha­gen uit te geven duurde het tot 1936 voor­dat dit plan gere­aliseerd was. In diverse gemeen­ten waren al eind negen­tiende eeuw adres­boeken ver­sch­enen. Zij bevat­ten niet alleen de namen van bewon­ers op een bepaald adres maar ook het beroep van de hoofdbewoner.

In zijn voor­wo­ord geeft de lat­ere waarne­mend burge­meester van Scha­gen mr. dr. (Jan) Buiskool als voorzit­ter van „Alge­meen Belang” het nut van deze aan­winst voor het Schager pub­liek aan.

voorwoord adresboek

Met de eerste link open je het orig­inele adres­boek. Het adres­boek is door­zoek­baar door mid­del van de snel­toets CRTL+F. Het leent zich uit­stek­end voor het maken van aller­lei overzichten, bijvoor­beeld van het aan­tal onder­wi­jz­ers, arbei­ders, e.d.
Met de tweede link open je het dig­i­tale „Wijkreg­is­ter”, hierin vind je de bewon­ers per straat.

pdfAdres­boek Gemeente Scha­gen 1936

pdfWijkregister_Schagen_mei_1936.pdf

Bron­nen

Reac­ties