Afdrukken

Artikel

Aan de andere kant van de gas­fab­riek, dus achter de bebouwing van de Nieuwe Laagz­i­jde komen we dit span tegen. Het is de heer Stru­ijf, de post­bode, met zijn ket en kar.

21-​01-​1904 Iets over postver­voer. Dat er door plaat­selijke omstandighe­den nog hier en daar op post­ge­bied eige­naardige toe­s­tanden bestaan, is van alge­meene bek­end­heid. Miss­chien niet aan ieder bek­end echter zijn de vol­gende ver­houdin­gen. Van uit Scha­gen vertrekken naar twee der hulp­kan­toren hit­ten­wa­gens, die bestu­urd wor­den door de post­bo­den zelf, zon­der eenig ander geleide. Eige­naar van hit en kar is niet het Rijk, doch de post­bode zelf. Vroeger waren die post­bo­den in het bezit van eene hon­denkar, die zij er voor eigen reken­ing op na hielden om de post te ver­vo­eren, wijl de bode-​loopen naar die dor­pen anders te ver­moeiend zouden zijn. Dat mid­del van ver­voer werd in ons land wel meer door post­bo­den gebezigd. Nadat op zek­eren keer een post­bode een ongeluk met zijne hon­denkar had gehad, kwam er van het Hoofdbestuur eene aan­schri­jv­ing, dat dit ver­vo­er­mid­del niet meer gebezigd mocht wor­den. De directeur te Scha­gen wist toen te bew­erken dat aan de twee boden eene zekere som werd ter hand gesteld om zich eene kar met hit aan te schaf­fen. Voor het onder­houd wordt hun boven­dien eene jaar­lijksche toe­lage verstrekt.

bg13gasfabriekef08

Lees meer in:
Mooi Scha­gen
- u
itgave Sticht­ing Uit­gev­erij Noord-​Holland. Geschreven en samengesteld door Harry Kooij. Prijs € 29,95, exclusief verzend­kosten. Het boek ver­schi­jnt voor­jaar 2016: Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken..

Bron­nen

Reac­ties