Afdrukken

Artikel

Foto speld


Bep van Klaveren

In augus­tus 1928 wer­den in Ams­ter­dam de Olymp­is­che Spe­len gehouden. De Ned­er­landse equipe was met zes gouden medailles en een acht­ste plaats in het lan­den­klasse­ment buitenge­woon suc­cesvol. Onder de goud­win­naars was de Rot­ter­damse ved­ergewicht Bep van Klav­eren, die daarmee een voor ons land nog altijd unieke presta­tie leverde. Zijn Olymp­is­che titel gaf het bok­sen in heel Ned­er­land een impuls. In de Noord­kop wer­den boksclubs ges­tart in Den Helder, Anna Paulowna, Wierin­gen, Nieuwe Niedorp en, kijk aan, in Scha­gen. De Schager Courant meldde op 25 juni 1929 de opricht­ing van Boksclub Scha­gen. In 1930 en 1931 vin­den we in de krant wel­geteld drie teke­nen van leven. Twee betr­e­f­fen feestelijke gele­gen­heden waar­bij de Boksclub Scha­gen acte de présence gaf. Wie de bestu­ursle­den waren wordt niet ver­meld. Even­min zien we uit­sla­gen van deel­name aan wed­stri­j­den. Van Rijswijk’s schoen­han­del adver­teerde wel­geteld één keer met ‚sportschoeisel voor voet­bal, ten­nis, bok­sen, racen en hard­loopen’. Afgaand op het kran­te­nar­chief lei­dde de boksclub een mar­gin­aal bestaan.

Foto Bep van Klaveren 1928

Blind

Dat is niet ver­won­der­lijk, want bok­sen had geen goede naam. Voor­standers wezen op de heilzame werk­ing van de inten­sieve bok­strain­ing en op de dis­ci­pline en zelf­be­heers­ing die de beoe­fenaren kre­gen bijge­bracht. Maar aan uithang­bord Bep van Klav­eren was dat niet af te zien. Die mepte zijn tegen­standers het liefst ‚te pleuris’, zoals hij het noemde. Hij had zelfs drie maan­den in de bak gezeten omdat hij zijn­vrouw buiten westen had ges­la­gen. De Schager Courant liet in de rubriek ‚Voor onze jeugd’ ene Z, die voor de lol een par­ti­jtje had ‚geknokt’, vertellen dat hij door een flinke ‚peut’ aan een oog blind was ger­aakt. Het maakte het bok­sen er in Scha­gen niet pop­u­lairder op en de Boksclub Scha­gen stierf in de anon­imiteit. Gelukkig weten we nu dankzij Lucien Kor­te­naar­van een tast­bare nalaten­schap. Zie afbeeld­ing 2. Het lijkt geen ere­speld voor bij­zon­dere leden. Eerder is het een lid­maatschapsspeld, die men in de revers stak om uit te dra­gen dat men lid was. Hij moet omstreeks 1930 zijn uit­ge­bracht, als de veron­der­stelling klopt dat de club niet langer dan een paar jaar heeft bestaan. De speld van Boksclub Scha­gen is in bezit van verza­me­laar Cees Kui­jper, die ook de foto heeft aangeleverd.

Max Euwe

Hier­mee is over bok­sen in Scha­gen niet het laat­ste woord gezegd. Eind jaren der­tig waaide over Ned­er­land een gure wind van over de oost­grens, waar de Duitse jeugd door de Führer onder meer met bok­slessen werd voor­bereid op de Tweede Werel­door­log. Dat vroeg om een reac­tie. Vanuit de vader­landse kri­jgs­macht werd eve­neens gewezen op de weer­baarheid door bok­sen verkre­gen. Lan­delijk her­leefde de inter­esse in de bokss­port, vooral onder jon­geren. Ook in Scha­gen begonnen weer wat knuis­ten te jeuken. Op 16 jan­u­ari 1938 kwa­men leden van de Helder­sche Boks­bond in hotel Igesz een demon­stratie geven met het doel in Scha­gen weer een verenig­ing van de grond te tillen De man achter dit ini­ti­atief was Mar­tin de Haas, die in ven­nootschap met zijn schoonva­der Ger­rit Ann­eveldt aan het Laan­plein een fiet­sen­winkel dreef, waar ook radio’s, was­ma­chines en sportar­tike­len te koop waren. De Haas was een sportieve vent, region­aal bek­end als verdedi­ger in het eerste elf­tal van de voet­balv­erenig­ing Scha­gen. De opricht­ingsver­gader­ing die hij uitschreef trok veel jon­geren, ook uit omliggende dor­pen als Schager­brug, ‚t Zand, Wieringer­waard en Dirk­shorn. De zaal kreeg voorge­houden dat het ama­teur­bok­sen een faire sport was en geen dek­man­tel voor straatvechters en ruziezoek­ers. Wie bok­sen als iets min­der­waardigs zag moest bedenken dat de Ned­er­landse wereld­kam­pi­oen schaken Max Euwe, een gevierd en hoog ontwikkeld man, had verk­laard altijd met veel genoe­gen de bokss­port te hebben beoefend.

Foto Hitlerjeugd

Door Vriend­schap Sterk

Alle aan­wezige jon­gelui meld­den zich aan. De naam van de op 21 feb­ru­ari 1938 opgerichte, nieuwe Schager Boksclub werd DVS, Door Vriend­schap Sterk. Als voorzit­ter en 1e sec­re­taris wier­pen zich op de al genoemde Ger­rit Ann­eveldt en Mar­tin de Haas. Tot 1e pen­ning­meester werd benoemd de aan het Noord geves­tigde kap­per Willem Dom­per. De 2e pen­ning­meester was de vrachtri­jder Joop Hoebe en de 2e sec­re­taris Jo Bre­mer, ook al een kap­per. Aan het haar van de Schager boks­debu­tan­ten kan het dus niet hebben gele­gen. Maar Ger­rit Ann­eveldt?! Heeft de Schager verzets­man naar wie een straat in Muggen­burg is ver­noemd, zijn vuis­ten leren gebruiken bij de Schager Boksclub? Dat mogen we niet voet­stoots aan­nemen. De Ger­rit Ann­eveldt van DVS was de oom van, wat overi­gens niet uit­sluit dat zijn gelijk­namige neef lid is geweest. Het bestuur agen­deerde de eerste train­ing op vri­jdag 25 feb­ru­ari 1938 om 20:00 uur in hotel Igesz, met de toezeg­ging dat getra­cht zou wor­den een ‚1e klas trainer te engageeren’. Van­wege de grote toeloop van leden werd een tweede weke­lijkse train­ingsavond over­wogen. Het koren van DVS stond te bloeien.


Bestuur

Nog eens de bestuursleden:

  • Mar­t­i­nus (Mar­tin) de Haas. Beroep(en): rijwiel­han­de­laar. Geboren 02.03.1913 in Uit­geest. Ver­huisd naar Scha­gen 16.05.1936. Gehuwd 29.07.1937 in Scha­gen met Gretha Ann­eveldt. Adres Laan­plein E 42.
  • Ger­rit Ann­eveldt. Beroep(en): let­terzetter, rijwiel­han­de­laar. Geboren 13.10.1887 in Stad Doet­inchem. Ver­huisd naar Scha­gen 08.03.1907. Gehuwd 26.07.1912 in Scha­gen met Dieuw­ertje Schrieken. Adres Laan­plein E 43.
  • Willem Dom­per. Beroep(en): kap­per. Geboren 26.04.1913 in Scha­gen. Adres Noord A 74.
  • Johannes Cor­nelis (Joop)Hoebe. Beroep(en): chauf­feur, vrachtrijder.Geboren 18.10.1905 in Alk­maar. Gehuwd 16.05.1929 in War­men­huizen met Anna Cor­nelia Buiter. Ver­huisd naar Scha­gen 18.04.1934. Adres Noord A 32.
  • Johan (Jo) Bre­mer. Geboren 18.03.1914 in Den Helder. Beroep(en): kap­per. Ver­huisd naar Scha­gen 22.10.1936. Gehuwd 13.07.1939 in Scha­gen met Elis­a­beth Borst. Adres Loet E 148.

Wat opvalt is dat vier van de vijf import waren; miss­chien ston­den ze daarom open voor een nieuwe sport naast het voet­bal, waar ze elkaar van kenden. Allen waren in Scha­gen een eigen bedrijf begonnen, drie al voor hun 25e. Stuk voor stuk onderne­mende man­nen. Het is juist daarom zo eige­naardig dat DVS meteen na het uitschri­jven van de eerste oefe­navond verd­wi­jnt van onze radar. We kun­nen ons niet voorstellen dat het bij die ene train­ing is gebleven, maar bewi­jzen van het tegen­deel ont­breken ons. Zijn er lez­ers die het ver­volg van de Schager Boksclub DVS ken­nen? Dan horen we dat graag.

Bron­nen

BRON­NEN:

Reac­ties