Afdrukken

Artikel

Jan Daniël Boeke (Scha­gen, 19 jan­u­ari 1921Ams­ter­dam, 25 feb­ru­ari 1993) was organ­ist, koor­lei­der en muziekpeda­goog.

Als kerk­mu­si­cus speelde Boeke een voor­name rol in de vernieuwings­be­weg­ing rond de ere­di­enst, liturgie en kerkzang bin­nen de protes­tantse kerken. Ook speelde hij net als Gus­tav Leon­hardt en Frans Brüggen een rol bij de pro­motie van Oude Muziek uit de renais­sance en de barok in Nederland.

Gebruik de link onder ‚Bron­nen” voor uit­ge­breide informatie.

Bron­nen

Jan Boeke — Wikipedia

Reac­ties