Afdrukken

Artikel

Gert Pater, (19101984), markt– en spreekstalmeester

Geboren te Tuit­jen­horn in 1910. Overleden in 1984 op 74-​jarige leeftijd.
Gemeen­te­bode van Scha­gen. In 1954 tevens mark­t­meester van de gemeente Scha­gen. Na de jubileum­markt in augus­tus 1954, ter gele­gen­heid van het jubileum van de mark­tkooplieden Vos en Zomerdijk, de eerste markt in West­fries kos­tuum, werd hij de grote ani­ma­tor van de over­bek­ende West­friese folk­loris­tis­che mark­ten te Scha­gen. „Ome Gert”, de man die ongewild het han­delsmerk van Scha­gen werd met zijn bol­hoed, zijn stok en zijn kleine bril­letje, was de spreek­stalmeester en de grote kracht achter de West­friese folk­loris­tis­che mark­ten. Uit een inter­view: „de heer Pater is een man die niet alleen ideeën heeft, maar ze ook tot werke­lijkheid weet te bren­gen. Hij is een geboren con­fer­encier die in zijn zan­gerig West­fries met veel oubol­ligheid de groot­ste nurks aan het lachten weet te bren­gen”.
Elk jaar wor­den in de zomer op tien don­derda­gen deze West­friese folk­loris­tis­che mark­ten gehouden. Vanaf het sta­tion rij­den paard en wagens en sjezen, omgeven door veel voetvolk in West­fries kos­tuum naar het cen­trum op de markt. Daar aller­lei activiteiten, o.a. optre­dens van West­friese dans­groepen.
In 1975 stapte hij op als pro­gram­malei­der en werd benoemd tot ere­lid van de Sticht­ing Bevorder­ing West­friese Folk­lore. Als hom­mage aan iemand die onver­getelijk veel voor Scha­gen heeft betek­end, werd een gedenk­teken voor hem opgericht in de tuin van muse­um­boerderij Vree­burg. Zijn naam zal altijd ver­bon­den bli­jven aan de groot­ste pub­liek­strekker die Scha­gen heeft: De West­friese folklore.

Lit­er­atuur:
Piet Ver­duin en Corry Cramer-​Keijzer, 40 jaar West­friese Folk­lore (Scha­gen 1993, Uit­gave door de Sticht­ing West­friese Folk­lore, ter gele­gen­heid van het veer­tig­jarig bestaan).

Dit artikel werd met goed­vin­den en in dank overgenomen uit het West­fries Biografisch Woordenboek

Bron­nen

Reac­ties