Afdrukken

Artikel

p. ott

Piet Ott

Pieter J. Ott, geb. in 1916, overleden 1981. Gehuwd met Nelly Goot­jes. Beroep: ambte­naar

De cen­trale figuur van het verzet in Zijpe-​Callantsoog, met een ver­takking naar Scha­gen, was Piet Ott uit Schager­brug. Onder de schuil­naam „van Reewijk” stelde Piet, als dis­trict­slei­der van de Zijpe en Scha­gen vast wat er gedaan moest wor­den, maakte plan­nen, zocht de mensen uit die het moesten doen en had zelf vaak de lei­d­ing bij de ver­schil­lende acties. Hij werkte daar­bij nauw samen met Piet Blokker en Piet Goot­jes. Ondanks zijn grote voort­varend­heid en zijn res­olute optre­den han­delde hij met de nodige voorzichtigheid. Er wer­den adressen gezocht voor onder­duik­ers, die zich voor de bezetter moesten ver­ber­gen. Er wer­den over­vallen gepleegd op dis­trib­u­tiekan­toren, om die onder­duik­ers van bonkaarten en dus voed­sel te voorzien. Bevolk­ingsreg­is­ters wer­den wegge­haald, zodat de bezetter die niet kon gebruiken om mensen op te sporen, die voor hen in de oor­logsin­dus­trie moesten werken. Er wer­den handtekenin­gen ver­valst voor dat zelfde doel. Plaat­jes met huis­num­mers wer­den ver­wi­jderd, zodat men de adressen van gezochte per­so­nen niet kon vin­den. Er wer­den wapens ver­vo­erd, door mensen die als kachelsmid waren ver­momd, met als dek­man­tel een bak­fi­ets waarop een oude kachel, wat kachelpi­jpen en gereed­schap. Er werd wapenin­struc­tie gegeven, steeds op een andere plaats om ont­dekking te voorkomen. Er is veel meer gedaan, want de groep van Piet Ott zat niet stil. Het ging niet altijd even gemakke­lijk. Soms werkte men overdag, vaak ook ‚s avonds of ‚s nachts in sper­tijd. En het ging ook wel eens mis. Maar nooit is er ook maar één lid van de groep tegen de lamp gelopen. Zij hebben alle­maal de bevri­jd­ing kun­nen vieren. En dat is voor een groot deel te danken aan de zorgvuldige voor­berei­d­ing en uitvo­er­ing van Piet Ott. Piet Ott deed nog meer. Hij en zijn vrouw Nel namen het Joodse echt­paar Elion in huis, om hen van een bijna zekere dood in de gaskamer te red­den. Iemand die in die tijd bijna dagelijks bij Piet en Nel thuiskwam vertelde dat hij er pas op de dag van de bevri­jd­ing achter kwam dat ze een joods echt­paar ver­bor­gen hielden.

Bron­nen

Reac­ties