Afdrukken

Artikel

10 jaar muggenburg dzb kb

Menno Pold­er­vaart


Menno Pold­er­vaart , geb.23 juni 1917 te Utrecht, overleden novem­ber 1979, gehuwd met Cor­rie Snoek.
Beroep: uit­gever, drukker

Menno Pold­er­vaart was een bevlo­gen verzetsstri­jder tegen de over­heers­ing. Een ent­hou­si­aste, gede­cideerde man die je kon vertrouwen. Menno Pold­er­vaart was afkom­stig uit het Gooi. Daar col­por­teerde hij al in 1933 met het anti-​fascistische blad „Junge Front”. Menno was oor­spronke­lijk christen-​socialist en werd later lid van de Com­mu­nis­tis­che Par­tij Ned­er­land. In Bus­sum dreef hij een uit­gev­er­i­jtje waar onder­meer het blad „Vrouwen voor Vrede” ver­scheen. Via zijn vader, een Naar­dense predikant, kreeg hij de lei­d­ing over een drukkerij in Scha­gen, nadat de toen­ma­lige directeur over­leed. De West­friese Kerk­bode was een drukker­i­jtje waar voor­namelijk kerke­lijke week­bladen als de West­friese Kerk­bode , de Protes­tant, de Doops­gezinde Zondags­bode en Vrije Gelu­iden van de VPRO wer­den gedrukt. Deze bladen, die in de drukkerij aan de Land­bouw­straat (hoek Mag­nusstraat) wer­den gedrukt, kre­gen al snel een ver­schi­jn­ingsver­bod omdat ze anti-​Duitse artike­len bevatten.

Opnieuw via zijn vader, die in zijn woon­plaat­s­ac­tief was in de onder­grondse, kwam Menno in de zomer van 1943 in con­tact met de mensen achter het sinds twee jaar ver­schi­j­nende blad Vrij Ned­er­land. Gedurende een half jaar werd bij De West­friese Kerk­bode met wis­se­lende tussen­pozen die ille­gale blad gedrukt. Een gewaagde onderne­m­ing in bezet Ned­er­land, waar al eerder korte met­ten was gemaakt met mensen die zich hier­aan „bezondig­den”. In Ams­ter­dam werd door een onder­grondse redac­tie de kopij geschreven. Door koerier­sters werd deze kopij, vanuit de hoofd­stad, met de trein naar Scha­gen gebracht. Als drukker liep je een groot gevaar omdat het mate­ri­aal, het zetsel en het druk­w­erk er toch enige tijd lag. Daarom werd Vrij Ned­er­land meestal niet vaker dan een paar keer achter elkaar bij dezelfde drukkerij gemaakt. Je kon iemand daarmee niet te lang belas­ten. Boven­dien zouden de Duit­sers via de manier van drukken op het spoor van de drukkerij kun­nen komen. Aan het drukken van Vrij Ned­er­land kwam begin 1944 een abrupt einde, toen Pold­er­vaart werd gear­resteerd. Door twee poli­tie­man­nen Flap­per en van Haren werd hij naar Ams­ter­dam gebracht voor ver­hoor, waarna hij werd vast­gezet in de gevan­ge­nis aan de Amstelveenseweg. Even na pasen werd hij, wegens gebrek aan bewijs, vri­jge­laten. Nadien had hij met Vrij Ned­er­land niets meer te maken. Wel heeft hij later kopij voor het Parool naar diverse drukkers gebracht. Spe­len met vuur lag hem wel.

Bron­nen

Reac­ties