Afdrukken

Artikel

Rein­der Boomsma

Geboren te Scha­gen op 19 juni 1879. Overleden te Neuengamme (D) op 27 mei 1943.
Gehuwd met Ger­ar­dina Maria Schal­len­berg op 17 juni 1909 in Rotterdam.

Rein­der Boomsma komt als zoon van Friese oud­ers in Scha­gen op de wereld. Zijn vader Joannes Boomsma is deur­waarder bij de belast­ing­di­enst. Het gezin woont op de Nieuwe Laagz­i­jde 28F. Over zijn jeugd in Scha­gen is weinig bekend.

Via Ams­ter­dam vertrekt de fam­i­lie in 1888 naar Rot­ter­dam. Het gezin betrekt een won­ing aan de Tol­lensstraat 103. Later ver­huizen ze nog een paar keer. Ze wonen achtereen­vol­gend aan de Noordsin­gel, de Agni­eten­straat en de Oost-​Blommerdijkseweg In 1896 haalt Rein zijn eind­diploma van de HBS aan de Kortenaerstraat.


Sparta
Rein wordt gescout als voet­bal­tal­ent door Sparta. Op 27 okto­ber 1895 debu­teert hij tegen Vic­to­ria. Sparta wint met 41. In 1896 keert hij Sparta tijdelijk de rug toe omdat hij vri­jwillig sol­daat wordt in Assen. Daar voet­balt hij bij Achilles. In 1899 komt hij weer bij Sparta spe­len. Bij Sparta zijn ze Rein niet ver­geten. In het clubge­bouw hangt nog altijd een herin­ner­ingspla­que­tte aan de muur met zijn naam er op.
Op 16 juli 1908 wordt hij benoemd tot ere­lid van Sparta. Over zijn leven als voet­baller is een boek verschenen.

Boomsma 1Rein zit­tend tweede van links (bron: Geschiede­nis van Sparta)

Held voor Trans­vaal
Op 26 juli 1901 brengt Paul Kruger een bezoek aan Rot­ter­dam. Hij is daar voor de tweede keer. Ned­er­land voelt zich zeer betrokken bij de strijd van hun verre bloed­ver­wan­ten tegen de gehate Brit­ten. De Ned­er­landse regering stelt zich diplo­matiek op maar laat maar al te graag toe dat er aller­lei acties wor­den gevo­erd om de Boeren te onder­s­te­unen. Paul Kruger wordt door burge­meester ’s Jacob met alle egards ont­van­gen op het oude stad­huis aan de Hoogstraat. In Rot­ter­dam wor­den aller­lei ini­ti­atieven ont­plooid om geld bijeen te bren­gen voor de dap­pere Boeren.

Vooraf­gaand aan het bezoek van Paul Kruger organ­iseert Sparta op 29 okto­ber 1899 een bene­fi­etwed­strijd tegen de onges­la­gen kam­pi­oen van het Westen, de voet­bal­club RAP. De wed­strijd trekt een ongek­ende hoeveel­heid pub­liek, zeker 5000 per­so­nen. Het pub­liek, dat een kwartje per per­soon moet betalen, kri­jgt waar voor zijn geld. Het wordt een ongek­end span­nende wed­stijd. Pas tegen het einde weet Rein Boomsma het enige doelpunt te scoren, Sparta wint en Rein wordt tot held van de wed­strijd uit­geroepen. Het Trans­vaal­comité kri­jgt na aftrek van de kosten zo’n 1200 gulden uitgereikt.

Rein Boomsma 2

Rein als inter­land­speler (bron: Wikipedia)


Inter­land­speler
Rein speelde meerder malen in het Ned­er­lands elf­tal. Hij speelde al in de eerste inter­land van het Ned­er­lands elf­tal tegen de Rode Duiv­els op het veld van Beer­schot in Antwer­pen. Uitein­delijk zal Rein tweemaal tegen de Rode Duiv­els spe­len. De tweede keer op 14 mei 1905 in Rot­ter­dam. Oranje wint beide wedstrijden

Loop­baan
Bij het 1ste Reg­i­ment Infan­terie te Assen begint zijn lange mil­i­taire loop­baan. In 1937 wordt hij bij Konin­klijk Besluit tot kolonel bevorderd en wordt hij gar­ni­zoen­scom­man­dant.
Van 1926 tot 1934 is Rein­der tevens voorzit­ter van de Nijmeegse School Verenig­ing voor LO en MULO. Na zijn afscheid wordt hij tot ere­lid benoemd.
Na de mobil­isatie van 10 mei 1940 kri­jgt Rein opdracht om met zijn een­heid naar Rot­ter­dam te vertrekken om deze stad te verdedi­gen. Met de gevorderde auto’s en zelfs met de paar­den­tram arriveert zijn een­heid na een lange tocht in Rot­ter­dam. Na de over­gave gaat hij offi­cieel met vervroegd pensioen.

Rein Boomsma 3

Rein als kolonel (bron: Oor­logs­graven­sticht­ing)

Verzet
Rein treedt al spoedig toe tot het verzet als lei­der van de Orde Dienst (OD). Hij is belast met het ter­ri­to­ri­aal bevel over de provin­cies Fries­land, Gronin­gen, Dren­the, Over­i­js­sel en Gelder­land tot aan de Rijn.

Zijn voor­naam­ste taak is het opzetten en uit­brei­den van de organ­isatie, het bespi­oneren van vliegvelden, toe­gangswe­gen, en het tot stand bren­gen van verbindin­gen met Enge­land door mid­del van zendtoestellen.

Ver­raad
Door ver­raad heeft Rein­der drie keer gevan­gen gezeten. Twee keer in het Oran­je­ho­tel, de bij­naam van de gevan­ge­nis in Scheveningen.

Reinder Boomsma AmersfoortKaart Vught (Arolsen Archives)


De derde keer wordt hij, na voorar­rest in Amers­foort en Vught, naar het con­cen­tratiekamp Neuengamme bij Ham­burg gevo­erd. Hij deelt zijn lot met meerdere bek­ende Ned­er­lan­ders zoals W.L. Brugsma, Bob Spaak, Sybrand Mar­i­nus van Haersma Buma, Jan Campert en Anton de Kom.

Reinder Boomsma gegevens

Verk­lar­ing van over­li­j­den (bron: Arolsen Archives)

Rein­dert over­li­jdt, 63 jaar oud, op 26 mei 1943. De ver­moedelijke oorzaak is een har­taan­val. Maar de verk­larin­gen daarover zijn niet altijd even betrouw­baar. Dood door uit­putting als gevolg van dwan­gar­beid lijkt waarschi­jn­lijker. Zijn lichaam is begraven in een massagraf.

rein boomsma 26c07ad3 5197 4750 b24f 4b7f7a01902 resize 750

Zijn zoon Evert Willem Boomsma (foto hier­boven), is, na een mil­i­taire loop­baan bij de lucht­macht, net als zijn vader actief in het verzet. Met hem ver­gaat het beter. Met nog 5 man ziet hij kans in mei 1941 een Fokker F8W van de Gestapo te ste­len en daarmee naar Enge­land te vliegen.

Rein wordt van­wege zijn ver­di­en­sten pos­tuum benoemd tot Rid­der in de Orde van Oranje-​Nassau en Com­man­deur van de Orde van het Zwaard van Zweden.

Klik op onder­staande link voor de video:

Video Rein­der Boomsma

Ger­aad­pleegd:

Wikipedia

Arolsen Archives

www​.ken​tuzenog​.nl

Geschiede­nis NSV

Geschiede­nis Sparta

Foto Evert Willem Boomsma: www​.Trace​sofWar​.nl

Bron­nen

Reac­ties