Afdrukken

Artikel

Vroegop, Piet (1913-1985)

De man van de Schagermarkt

Geboren in 1913. Overleden in 1985 op 72-​jarige leeftijd.
Naast zijn werk als mark­tkoop­man, hij heeft ongeveer veer­tig jaar op de Schager markt ges­taan met laarzen, klom­pen en tuigleder, is hij de grote voorvechter gewor­den voor een onafhanke­lijke gemeente Sint Pan­cras. Hij wist de hele bevolk­ing van Sint Pan­cras te mobilis­eren en lang is het die gemeente gelukt uit de greep van Alk­maar te bli­jven.
In Scha­gen was hij als sec­re­taris, later voorzit­ter, van de Verenig­ing voor de Straat– en Mark­thandel Noord-​Holland-​Noord, de verbind­ings­man tussen de mark­tkooplieden en de gemeente Scha­gen.
Piet Vroe­gop was de man van de markt in Scha­gen. Samen met Gert Pater vor­mde hij de ziel van de mark­t­com­missie. Jaren­lang was hij dan ook in het bestu­urlijke van de folk­lore het hoofd van de mark­tkooplieden. Samen met Gert Pater, Jaap van Zoo­nen en Jan Pee­toom en nog vele anderen, stond Piet Vroe­gop aan de wieg van de folk­lore­mark­ten. In 1958 wer­den de vele activiteiten samenge­bun­deld en dat resul­teerde in de opricht­ing van de Sticht­ing Bevorder­ing West­friese Folk­lore.

Lit­er­atuur
Piet Ver­duin en Corry Cramer-​Keijzer, 40 jaar West­friese Folk­lore (Scha­gen 1993. Uit­gave door de Sticht­ing Bevorder­ing West­friese Folk­lore, ter gele­gen­heid van het veer­tig­jarig bestaan).

Dit artikel is met goed­vin­den en in dank overgenomen uit het West­fries Biografisch Woordenboek

Bron­nen

Reac­ties