Afdrukken

Artikel

Jan Buis­man (19111994)

Buisman, Jan (1911-1994)

Geboren te Scha­gen op 14 feb­ru­ari 1911 als zoon van Jan Buis­man, tuin­der en Maria Brug­man. Overleden te Scha­gen op 2 feb­ru­ari 1994.

Een geboren en geto­gen Scha­ge­naar die, als enige zoon van een tuin­der een veel­be­wogen leven achter de rug heeft. Zijn jeug­dideaal was om arti­est te wor­den maar in de twintiger en der­tiger jaren was dit gemakke­lijker gezegd dan gedaan.
In 1927 trad hij als 16-​jarige jon­gen op als voor­dracht­skun­ste­naar op feestjes en ker­mis­sen.
In datzelfde jaar schreef hij zijn eerste revue. Pre­sen­teerde die in samen­werk­ing met de plaat­selijke gymv­erenig­ing en Schager Har­monie: de Eerste Schager Revue. Er vol­gden er meer. Jaren­lang trokken die revues in Scha­gen steeds volle zalen in het Noord Hol­land­sch Koffiehuis, tot in 1940 toe. Hij kreeg de bij­naam: de Schager Buziau.
Tien jaar later in 1937 was hij de oprichter van een car­navals­feest. Scha­gen was toen de eerste plaats boven het IJ die car­naval ging vieren. Van heinde en ver kwa­men ze naar Scha­gen, zelfs uit Purmerend en Volen­dam.

Na de Tweede Werel­door­log
Na de oor­log in 1945 vor­mde Jan zijn eigen cabaret­groep onder de naam: Maartje en Jan Buis­man. De groep bestond uit tien per­so­nen. Opge­tre­den werd er door het gehele land maar ook in Bel­gië. Teven trad hij op in tal­rijke radioprogramma’s zoals de Bonte Dins­dag avondtrein, de Klok heit negen en met het Ork­est van Ger de Roos en de Boert­jes van Buuten.

Tuin­cen­trum
In 1968 zette Jan na 49 jaar toneel en cabaret een streep onder zijn artistieke loop­baan en wijdde hij zich aan zijn “Tuin­cen­trum” dat hij tussen­ti­jds als een van de allereer­ste in Ned­er­land was begonnen. De bind­ing met arti­esten bleef. Zo was hij bestu­urslid van de Ams­ter­damse Arti­esten Reünie Club. Daar­naast speelde hij het klaar om een vier­tal boeken te schri­jven over lokale geschiedenis­sen van Scha­gen.
Jan Buis­man over­leed te Scha­gen op 2 feb­ru­ari 1994. Zijn jeug­dideaal om arti­est te wor­den heeft hij toch kun­nen ver­wezen­lijken.
In Scha­gen is een straat naar hem ver­noemd: Jan Buis­manstraat

Pub­li­caties
Diverse kran­te­nar­tike­len en zie elders op deze site

Lit­er­atuur
Op klom­pen door Scha­gen Humor His­to­rie Mensen, Drukkerij Plukker, Scha­gen, uitg. 1977.
Ouwe koeien uit sloot halen, Drukkerij Plukker, Scha­gen, uitg. 1978.
Op klom­pen door Scha­gen, uit­gave Gerja, Waar­land, uitg. 1984.
Ouwe koeien uit sloot halen maar ook jongvee halen wij eruit, Drukkerij Plukker, Scha­gen, uitg. 1992.

Gegevens aan­geleverd door
Jan Buis­man jr. te Scha­gen (2012).

Dit artikel is met goed­vin­den en in dank overgenomen uit het West­fries Biografisch Woordenboek

Bron­nen

Reac­ties