Artikel

Leonard Roggeveen werd op 2 maart 1898 te Scha­gen geboren.

Het gezin Roggeveen woonde aan de Loet op de hoek van de Heren­straat. Op de afbeeld­ing hieron­der het tweede huis links van het huis met het uithang­bord Meube­len.
Roggeveen

Zijn vader, Jan Roggeveen, had daar een slagerij, hij was muzikaal, schreef (gelegenheids)gedichten en speelde toneel. Zijn moeder was Anna Ploeger.

Leonard Roggeveen ging naar de open­bare lagere school in Scha­gen en vol­gde de Rijk­skweekschool in Haar­lem. (Hij zat in dezelfde klas als C. Wilkeshuis). Hij slaagde in 1916.

Hij werkte als onder­wi­jzer in ‚s-​Gravezande (19161921), Lei­den (19211923) en in Den Haag (19231952). Vanaf 1941 was hij hoofd van de lagere school in de Meidoornstraat.

In de jaren na 1916 reisde Leonard Roggeveen rond met een pop­penkast­spel. Som­mige van zijn boeken zijn een omw­erk­ing van door hem bedachte poppenkastvoorstellingen.

In zijn jonge jaren was toneel­spe­len zijn grote hobby. Hij heeft serieus over­wogen om akteur te wor­den. 1917 richtte hij in ’s-​Gravenzande met collega’s de ’s-​Gravenzandsche Tooneel­club op.
Uit onvrede met de reper­toirekeuze sloot hij zich drie jaar later aan bij Die Ghe­sellen van den Spele, een Haags gezelschap onder lei­d­ing van Eduard Vet­er­man.
Twee pro­duc­ties en zes maan­den later viel dat gezelschap uiteen.

Behalve kinder­boeken schreef Leonard Roggeveen pop­penkast­spe­len, een toneel­stuk t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernard.

Ook organ­iseerde hij de kinder­boeken­mark­ten van de Bijenkorf, gaf lezin­gen, deed redac­tion­eel werk én trad van 1946 tot 1951 met zijn zesde klas op in het AVRO-​radioprogramma ‚De schoolbel’.

In 1952 werd hij voor het onder­wijs afgekeurd wegens hartk­lachten. Hij ging wel door met schri­jven. Na een hart­in­farct over­leed Leonard Roggeveen in Den Haag op 22 juni 1959.

 • Veel van zijn ver­halen zijn gebaseerd op zijn jeugdjaren.
 • Zelf heeft hij ooit zijn boeken in drie soorten verdeeld:
  - Avon­tu­urlijke en fantastisch-​technische ver­halen voor oud­ere jon­gens
  - Gemoedelijke lev­ensechte babbelver­haalt­jes voor jonge kinderen
  - Ver­halen uit het gewone kinderleven
 • Hij werkte meestal aan twee boeken tegelijk: één voor jonge kinderen en één voor oud­ere kinderen.
 • In eerste instantie illus­treerde hij zijn boeken zelf. Later wer­den ze geïl­lus­treerd door o.a. Her­man Berserik, Ted Schaap, Jenny Daleno­ord, Rie Cramer en Kees van Lent.
 • Leonard Roggeveen was lid van de’Vereeniging van Vlaamse jeugdschri­jvers’. Hij probeerde het Vlaamse jeugdboek ook in Ned­er­land pop­u­lair te maken.
 • Harry Mulisch gaf ‚De ongelofe­lijke avon­turen van Bram Vinger­ling’ op als zijn favori­ete jeugdboek.
 • Leonard Roggeveen was lid van de Maatschap­pij der Ned­er­landse Letterkunde.
 • In Den Haag en Rot­ter­dam wer­den scholen naar hem genoemd.

Klik op Bron­nen voor meer info.

.

leonard roggeveen

Reac­ties