Artikel

In opdracht van de gemeente Scha­gen is uit­ge­breid onder­zoek ver­richt naar de bewon­ings­geschiede­nis van onze stad.

Arche­ol­o­gis­che vond­sten zouden aangeven aan dat Scha­gen al ver voor het begin van onze jaartelling bewon­ers had.

Lees onder de tab Bron­nen het inter­es­sante artikel over dit onder­zoek en de conclusies.

Reac­ties