Tij­dens zijn ged­won­gen verblijf in Duit­s­land in de oor­logs­jaren heeft de bek­ende Scha­ge­nees Jan Buis­man (19111994) zijn ervarin­gen in dag­boekvorm vast­gelegd. Omdat Buis­man een bek­ende arti­est was mocht hij in Duit­s­land optre­dens ver­zor­gen voor de daar ingezette dwan­gar­bei­ders. De aan­tekenin­gen die hij maakte van wat hij zelf „een drie maands tournee door Duitsch­land” noemde zijn na het over­li­j­den van Jan in bezit gekomen diens zoon Jan Buis­man (uit 1938). Deze heeft ze zorgvuldig bewaard, maar is er nooit toe gekomen ze te lezen. Vor­m­den het lastige hand­schrift en de lange zin­nen een bar­rière of deinsde hij ervoor terug om ken­nis te nemen van wat zijn vader was overkomen? Hoe dan ook, het dag­boek bleef ongelezen en het bestaan ervan bleef onbek­end. Tot­dat Jan het in een gesprek met Harry Kooij over zijn vader ter sprake bracht. Harry zag het belang ervan in een bood aan het dag­boek te bew­erken en tot een lees­baar ver­haal om te sme­den. Vanaf van­daag is het resul­taat te zien in het Geheugen van Scha­gen.
De link naar het dag­boek is: https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/371-oorlogsdagboek-van-jan-buisman-jr-1911.html

Er is een reac­tie ont­van­gen op het artikel Heren en Vrouwen van Scha­gen 2 (zie onder tab­blad Reacties).