In decem­ber 2018, vlak voor de feestda­gen, wer­den wij aan­ge­naam ver­rast door een boek over de Schager messen en hun mak­ers. Het boek is een uit­gave van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. en is het eerste deel van een His­torische Reeks. We kun­nen dus nog meer werken over de rijke his­to­rie van Scha­gen verwachten.Het boek heeft als titel gekre­gen “Geene Haken als Boot­shaak te slaan” en ver­wi­jst daarmee naar het vee­lal door de Schager messen­mak­ers gebezigde meesterteken. De Schager messen ston­den vanaf de zeven­tiende eeuw tot ver in de negen­tiende eeuw bek­end om hun onovertrof­fen kwaliteit.

De Schager his­tori­cus Fred Tim­mer schetst een voortr­e­f­fe­lijk beeld van de opkomst, bloei en jam­mer­lijke teloor­gang van de Schager messenmakernijverheid.

Het boek is verkri­jg­baar bij Boekhan­del Plukker in Schagen.

Scha­gen heeft door de eeuwen heen een aan­tal bek­ende en min­der bek­ende, maar toch begaafde, schilders en teke­naars voortgebracht.

Het Geheugen van Scha­gen wil een zo volledig mogelijk inzicht geven in het leven en de werken van die kun­ste­naars. Zoek maar eens naar Adri­aen van Croo­nen­burgh, Jan van Noordt of Cor­nelis Bok in het geheugen.