Het ontstaan
Anno 1415 kreeg Scha­gen stadrechten. In 2015 werd het 600-​jarig bestaan gevierd. Dit feest en de toen­e­mende belang­stelling voor de lokale geschiede­nis lei­d­den tot een ini­ti­atief. Als bli­jvende bij­drage aan de feestelijkhe­den intro­duceerde Meester­lijk Scha­gen www​.geheugen​van​scha​gen​.nl. Vanaf de start heeft Meester­lijk Scha­gen de web­site bijge­houden en aange­vuld. Daar­bij is dankbaar gebruikt gemaakt van pub­li­caties en beeld­ma­te­ri­aal van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.

Geschiede­nis — verve­lend en slaapver­wekkend?
Inte­gen­deel! Het Geheugen van Scha­gen brengt de geschiede­nis van onze stad tot leven. In woord, beeld, geluid en korte film­p­jes. Je vindt een keur aan artike­len die steeds een ander facet van de geschiede­nis van Scha­gen belichten. Laat je ver­rassen en ervaar hoe inter­es­sant de geschiede­nis van onze kleine stad eigen­lijk is. Hoewel.… zo klein is Scha­gen niet meer. Ook onze omgev­ing en de voor­ma­lige gemeen­ten die nu deel uit­maken van Scha­gen, kri­j­gen de nodige aan­dacht in het geheugen. Er is plaats genoeg.

Heb je enige ken­nis van his­to­rie? Duik in de geschiede­nis! Schrijf mee! Help mee om het geheugen te laten groeien, bloeien en boeien. Zij die na ons komen zullen er blij mee zijn.

Een logisch gevolg
De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. is al vanaf de intro­duc­tie inten­sief betrokken bij de invulling van de web­site. In de vele jaren van haar bestaan bouwde de verenig­ing een enorm poten­tieel aan ken­nis op. Haar leden hebben de nodige ervar­ing met his­torisch onder­zoek en de pub­li­catie van het resul­taat. Daarom hebben Meester­lijk Scha­gen en de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. een logis­che stap gezet. Per 1 jan­u­ari 2022 is het beheer van de web­site overge­dra­gen aan de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. Zo kri­jgt de verenig­ing de mogelijkheid om haar doel­stellin­gen nog breder uit te dra­gen. Net als bij Wikipedia krijg je toe­gang tot een zich steeds uit­brei­dende en vernieuwende bron van his­torische ken­nis. Een toe­gang zon­der drem­pels, die je met je PC of mobiel altijd en overal kunt raad­ple­gen. Het zou mooi zijn als daarmee de belang­stelling voor het verleden gaat groeien en door de jeugd wordt opgepakt.

Peter Hoogerdijk, voorzit­ter St. Meester­lijk Schagen

Op klom­pen door Scha­gen Deel 1 en Deel 3″ zijn de eerste twee delen uit een serie boeken van Jan Buis­man, die — met toestem­ming van de fam­i­lie Buis­man — in het Geheugen van Scha­gen zijn geplaatst. Ook Buis­mans boeken „Ouwe koeien uit slot halen” hebben hun weg naar het Geheugen gevonden.

Over de auteur:

Jan Buis­man (19111994) mag zon­der meer een bek­ende en rasechte Scha­ge­naar wor­den genoemd. Hij begon als voordrachts-​kunstenaar. Op zijn zestiende jaar stond hij al op de planken, eerst bij feestjes en op de Schager ker­mis. Later met zijn eigen revue en cabaret. Na de oor­log reisde hij met de revue “Maartje en Jan Buis­man” door het hele land. Hij was een regel­matige gast in radioprogramma’s zoals “De Klok Heit Negen” en “De Bonte Dins­da­gavondtrein”. Tussendoor werkte hij bij zijn vader en later als zelf­s­tandig onderne­mer in het tuin­cen­trum dat zijn naam droeg.