Uit de reeks West-​Friesland — Toen en Nu zijn de vol­gende artike­len die rel­e­vant zijn voor Scha­gen en omgev­ing toe­ganke­lijk gemaakt via het Geheugen van Scha­gen: Het graf van Dirck Rem­brandtsz van Nierop, De Molen­straat in Scha­gen, Terp Aven­dorp bij Scha­gen, Tolk­erdijk in Scha­gen, Tweemaal Christof­fel in Scha­gen, Pape­gaais­chi­eten op kerk­plein Sint Maarten, De Markt in Scha­gen en Kol­horn: oude haven in het binnenland.

Elk van deze artike­len geeft via een hyper­link toe­gang tot het volledige artikel op de web­site van het West­fries Genootschap.

Al eerder zijn in het Geheugen de artike­len Gert Pater, Hotel Igesz en Kanaal Schagen-​Kolhorn opgenomen, eve­neens met links naar artike­len op de site van het West­fries Genootschap. Daar­naast bevat­ten de artike­len Vree­burg en Bunkers in Scha­gen een ver­wi­jz­ing naar artike­len van het West­fries genootschap.