Artikel

Van het oude Scha­gen bestaan niet veel afbeeldin­gen. Wij zijn Cor­nelis Bok dankbaar dat hij ons het Scha­gen in de 19e eeuw laat zien. Nog verder terug gaat Andries Schoe­maker. Hij bezoekt Scha­gen in de 18e eeuw. Gelukkig is het resul­taat daar­van bewaard gebleven. Het gaat om een aan­tal tekenin­gen van het slot, de kerk en de omgev­ing daarvan.

Andries Schoe­maker (16601735) is een tex­tielkoop­man uit Ams­ter­dam. Zijn grote passie is het verza­me­len van his­torische en topografis­che infor­matie over ste­den en dor­pen, kerken en kaste­len in Ned­er­land. In de jaren twintig van de acht­tiende eeuw bezoekt hij bijna alle ste­den, dor­pen en gehuchten in Ned­er­land, vaak samen met zijn zoon Ger­rit (16921736). Tij­dens deze reizen maakt hij beschri­jvin­gen van de plaat­sen die hij aan­doet en geeft daar­van his­torische en cul­turele bij­zon­der­he­den. Vaak illus­treert Schoe­maker zijn beschri­jvin­gen met tekenin­gen, vee­lal ook in kleur. Hij tekent zelf, maar laat ook tekenin­gen maken door eigen­ti­jdse kun­ste­naars als Cor­nelis Pronk (16911759) en diens leer­ling Abra­ham de Haen (17071748). Soms maakt hij gebruik van gedrukte prenten, die de topografis­che sit­u­atie in vooraf­gaande peri­odes weergeven. Deze prenten tekent hij na of hij plakt ze in zijn boeken. Af en toe schetst hij ook plat­te­gron­den of neemt hij bestaande kaarten in zijn werk op.

Klik op Afbeeld­ing om de tekenin­gen te bekijken.

Bron: Het Geheugen van Nederland

Bron­nen

Reac­ties