• Cor­nelis Bok — Aquarel­list, pen­teke­naar, toneel– en roman­schri­jver
    Geboren te Enkhuizen, in juli 1777. Overleden te Scha­gen op 27 mei 1836, op zes­tig­jarige leeftijd. Zoon van Erik Bok en Elsje Schram. Cor­nelis Bok is vooral bek­end gewor­den door zijn schilderin­gen en tekenin­gen van dorps­gezichten en land­schap­pen, met name in en rond Schagen.

  • RC Scha­gen heeft in de maan­den juli en augus­tus 2004 heel wat teweegge­bracht in Scha­gen. Door mid­del van een groots opgezette ten­toon­stelling van schilder­i­jen, tekenin­gen, prenten enz. door Schager schilders met onder­w­er­pen die ten nauw­ste ver­band hielden met deze kleine mark­t­stad, wer­den liefst ruim drieduizend bezoek­ers gelokt.

  • Zijper Museum

  • Tijd­schrift van de His­torische Verenig­ing „De Zijpe”

  • Region­aal Archief Alkmaar

  • Tijd­schrift van de His­torische Vereng­ing Scha­gen e.o.

  • Gemeente Scha­gen

  • Scha­gen en Toen (alleen via Facebook)