Anno 1415 kreeg Scha­gen stad­srechten en werd daarmee stad. In 2015 werd het 600-​jarig bestaan gevierd.
Twee ini­ti­atieven van de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen droe­gen bij aan de feestelijkhe­den:

1) De web­site het Geheugen van Scha­gen geeft een groeiend en bli­jvend inzicht in de geschiede­nis van Scha­gen.
2) De filmdoc­u­men­taire Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis. Deze film toont 30 onder­w­er­pen uit de stads­geschiede­nis en kwam tot stand in nauwe samen­werk­ing met de His­torische Verenigin­gen van Scha­gen en de Zijpe en het Medi­a­col­lege Ams­ter­dam. Na de pre­mière op 28 okto­ber 2015 draaide de film 2 maan­den met veel suc­ces in Cin­e­Mag­nus, thans Kinepo­lis.
Van deze onder­w­er­pen zijn clips gemaakt die je In het Geheugen van Scha­gen kunt zien en beluisteren.


Spon­sor­ing
Deze site en de film zijn dankzij spon­sor­bi­j­dra­gen tot stand gekomen. Een deel van deze bij­dra­gen is in een fonds gestort waar­door het voortbestaan van deze site voor lan­gere tijd is gewaar­bor­gd.
Wij zijn onze spon­soren daar­voor zeer erken­telijk. Hun namen vind je elders op deze website.

His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.
Er is veel tijd en ken­nis nodig om het Geheugen van Scha­gen inhoudelijk actueel te houden.
De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. beschikt niet alleen over die kunde en ken­nis, maar droeg al in belan­grijke mate bij aan de inhoud van deze site.
Om die con­tin­uïteit te waar­bor­gen heeft Meester­lijk Scha­gen per 1 jan­u­ari 2022 het beheer overge­dra­gen aan de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o..