Scha­gen kreeg in het jaar 1415 stad­srechten. In 2015 vierde Scha­gen het 600-​jarig bestaan daar­van. De Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen leverde twee bij­dra­gen aan de feestelijkhe­den:

De web­site het Geheugen van Scha­gen geeft een groeiend en bli­jvend inzicht in de geschiede­nis van Scha­gen.

De filmdoc­u­men­taire Meester­lijk Scha­gen — Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis.

Na de pre­mière op 28 okto­ber 2015 draaide deze 2 maan­den met veel suc­ces in Cin­e­Mag­nus, thans Kinepo­lis.
De film toont 30 onder­w­er­pen uit de stads­geschiede­nis. Van deze onder­w­er­pen zijn clips gemaakt die je in het Geheugen van Scha­gen kunt zien. Video­clips en film kwa­men tot stand in nauwe samen­werk­ing met de His­torische Verenigin­gen van Scha­gen en de Zijpe, het Medi­a­col­lege Ams­ter­dam en Mamedia.


Deze site en de film zijn dankzij spon­sor­bi­j­dra­gen tot stand gekomen. Een deel van deze bij­dra­gen zijn in een fonds gestort waar­door wij het voortbestaan van deze site voor lan­gere tijd kun­nen waar­bor­gen. Wij zijn onze spon­soren daar­voor zeer erken­telijk. Hun namen vind je elders op deze website.


Meer infor­matie over Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen: www​.meester​lijkscha​gen​.nl