Anno 1415 kreeg Scha­gen stadsrechten en werd daarmee stad. In 2015 werd het 600-​jarig bestaan gevierd. 
Twee initiatieven van de Stichting Meesterlijk Schagen droegen bij aan de feestelijkheden:

1) De web­site het Geheugen van Scha­gen geeft een groeiend en bli­jvend inzicht in de geschiede­nis van Scha­gen. 
2) De filmdoc­u­men­taire Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis. Deze film toont 30 onder­w­er­pen uit de stads­geschiede­nis en kwam tot stand in nauwe samen­werk­ing met de His­torische Verenigin­gen van Scha­gen en de Zijpe en het Medi­a­col­lege Ams­ter­dam. Na de pre­mière op 28 okto­ber 2015 draaide de film  2 maan­den met veel suc­ces in Cin­e­Mag­nus, thans Kinepo­lis
Van deze onder­w­er­pen zijn clips gemaakt die je In het Geheugen van Schagen kunt zien en beluisteren. 


Sponsoring
Deze site en de film zijn dankzij spon­sor­bi­j­dra­gen tot stand gekomen. Een deel van deze bij­dra­gen is in een fonds gestort waar­door het voortbestaan van deze site voor lan­gere tijd is gewaar­bor­gd. 
Wij zijn onze spon­soren daar­voor zeer erken­telijk. Hun namen vind je elders op deze website.

 

Historische Vereniging Schagen e.o.
Er is veel tijd en ken­nis nodig om het Geheugen van Scha­gen inhoudelijk actueel te houden. 
De Historische Vereniging Schagen e.o. beschikt niet alleen over die kunde en kennis, maar droeg al in belangrijke mate bij aan de inhoud van deze  site.
Om die continuïteit te waarborgen heeft Meesterlijk Schagen per 1 januari 2022 het beheer overgedragen aan de Historische Vereniging Schagen e.o..