In 2015 bestond Scha­gen 600 jaar als stad. Het Geheugen van Scha­gen is de bij­drage van de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen aan de bijbe­horende feestelijkhe­den. Het Geheugen geeft een groeiend inzicht in de geschiede­nis van Scha­gen. Ook de 30 video­clips die Meester­lijk Scha­gen maakte en die elk een onder­w­erp uit 600 jaar stads­geschiede­nis behan­de­len zijn opgenomen. Uit deze video­clips werd de filmdoc­u­men­taire Meester­lijk Scha­gen — Een wan­del­ing door 600 jaar stads­geschiede­nis samengesteld Deze film draaide, na de pre­mière op 28 okto­ber 2015, 2 maan­den met veel suc­ces in Cin­e­Mag­nus. Video­clips en film kwa­men tot stand in nauwe samen­werk­ing met de His­torische Verenigin­gen van Scha­gen en de Zijpe, het Medi­a­col­lege Ams­ter­dam en Mamedia.

Deze site en de film zijn dankzij spon­sor­bi­j­dra­gen tot stand gekomen. Om het voortbestaan van deze site voor lan­gere tijd te waar­bor­gen is een fonds gevormd. Wij zijn onze spon­soren zeer erken­telijk. Hun namen vind je elders op deze website.

Meer infor­matie over St. Meester­lijk Scha­gen: www​.meester​lijkscha​gen​.nl