Zon­der vooraf­gaande toestem­ming van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. mogen foto’s, film­p­jes en andere dig­i­tale objecten die op de web­site Geheugen van Scha­gen staan niet door der­den wor­den verveelvoudigd, opges­la­gen in een geau­toma­tiseerd gegevens­be­stand, of open­baar wor­den gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het­zij elek­tro­n­isch, mech­a­nisch, door fotokopieën, opna­men of enige andere manier. Verveelvoudi­gen in de vorm van afdrukken of per machine lees­bare kopieën zijn toeges­taan mits dit beperkt bli­jft tot enkele exem­plaren en uit­slui­tend dient voor eigen gebruik.

De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. heeft zich inges­pan­nen om alle rechthebben­den van het op de web­site geplaat­ste mate­ri­aal te achter­halen. De aard van het mate­ri­aal brengt even­wel met zich mee dat in som­mige gevallen de iden­titeit of verbli­jf­plaats van rechthebben­den in redelijkheid niet kon wor­den achter­haald. Mocht iemand menen enig recht te kun­nen doen gelden op in de web­site Geheugen van Scha­gen gepub­liceerde tek­sten, foto’s, film­p­jes of andere dig­i­tale objecten, dan ver­zoeken wij dit te melden. De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. aan­vaardt geen enkele ver­ant­wo­ordelijkheid voor mis­bruik van de web­site of voor rechten of aanspraken die uit het gebruik van de web­site voortvloeien.

©2022 His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.