Artikel

Theodore Henri Antoine d’Oultremont (tak War­fusé), zestiende heer (17911814)
Als gevolg van Franse rev­o­lu­tie en het bewind van Napoleon wer­den de heer­lijke rechten in 1798 afgeschaft. De staat­sregeling erk­ende wel een beperkt recht op schade­loosstelling. Het is bek­end dat Graaf Theodore, via zijn rent­meester Pieter West­ingh, een ver­zoek heeft inge­di­end. Omdat de archieven zijn zoekger­aakt weten wij niet of die ooit is uit­ge­keerd. Toch behield de fam­i­lie nog veel bezit in de Schager en Niedor­per Kogge. Grond die door koop was verkre­gen beho­orde immers niet tot de heer­lijkhei­d­srechten.

Maria Claire Philip­pine, Gravin de Hamal, zeven­tiende vrouwe (18141816)
Maria was de weduwe van Theodore d’Oultremont

Charles Fer­di­nand Joseph d’Oultremont (tak Duras), acht­tiende heer (18161852)
In 1830 sprak Charles, na zijn adel­lijk goed in Scha­gen te hebben bezichtigd, “Je me reviendrai jamais” (hier kom ik nooit meer terug). Hij hield woord. Hij vertrok en nam vele kost­baarhe­den uit het slot mee. In 1826 besloot de gemeen­ter­aad om het slot te slopen. Dankzij de bemoeienis­sen van de officier van justi­tie en notaris Denijs zijn de twee slot­torens aan de sloop­woede ontkomen.

Octave Charles Louis Guil­laume d’Oultremont, negen­tiende heer
Adhé­mar Louis Frédéric Gis­lain d’Oultremont, twintig­ste heer.
Met de regeling van Napoleon, die later werd overgenomen in de Ned­er­landse wet­gev­ing verd­we­nen niet alle heer­lijk rechten.
Het recht om de titel heer of vrouwe van een heer­lijkheid te voeren bleef bestaan. Het is niet bek­end of Octave en/​of Adhé­mar nog aanspraken hebben doen gelden op het voeren van de titel „Heer van Scha­gen”. Waarschi­jn­lijk niet, want in 1899 is de titel ten over­staan van mr. H. Boonacker, kandidaat-​notaris te Scha­gen, door T. Koomen, mede-​directeur van de Plat­te­land­sche Bankv­erenig­ing te Barsinger­horn verkocht aan mevr. Petronella J. van Rappard-​du Marchie Ser­vaes te ’s-​Gravenhage. Bek­end is dat na 1920 de titel nog twee keer is verkocht. De laat­ste keer ver­moedelijk aan de Engels­man Ben­jamin Dawson.

Bron­nen

BRON­NEN:

Reac­ties