Artikel

Het eerste krantenbericht over wedstrijdschaatsen in Schagen dateert van 6 februari 1879. Het betrof 'eene hardrijderij op de Schagerwiel', vermoedelijk een der eerste activiteiten van de Schager IJsvereeniging. Het waren geen bikkels, die eerste leden. Want de Schager Courant schreef over de jaarvergadering het volgende. 'Een belangrijke vraag was wat men zou gaan doen als de vorst echt doorzette. Hardrijderij op schaatsen? – Brrr. Zoo iets was met het oog op het sterk ontwikkeld humaniteitsgevoel dezer eeuw, immers ongezond, ja, onmenschelijk. Waartoe zou men doelloos de hardrijders bloot stellen aan het gevaar hunne gezondheid te verliezen door bovenmatige krachtsinspanning. Na velerlei discussie werd eindelijk besloten een wedstrijd te houden in het schoonrijden.'

IJsbanen waren er in de Noordkop nog niet; men hield sloten en vaarten sneeuwvrij, soms van dorp tot dorp. In 1895 werd de IJsbond Hollands Noorderkwartier opgericht, met het doel de sloten en vaarten tussen de dorpen beter op elkaar te laten aansluiten. De locale ijsclubs moesten baanvegers recruteren uit de bevolkingsgroepen die door de vorst het zwaarst werden getroffen. Schaatsers die geen ledenkaart bij zich droegen werd een bijdrage gevraagd van 1 of 2 cent, die ten goede kijsbaan 1wam aan de baanvegers.

 

Met het schamele aantal van 80 leden, die ieder 1 gulden contributie per jaar betaalden, kwam de Schager IJsclub in 1903 tot de conclusie dat zij alleen kon bloeien als ze zou beschikken over een vaste ijsbaan. Vijf jaar later kon van de manufacturier Simon Keet Dz. een geschikt stuk grond benoorden de Nieuwe Laagzijde worden gekocht.

De financiering werd ondergebracht in de N.V. Sportterrein Wilhelmina. De eerste jaren ging het crescendo met de vennootschap, maar tegen 1917 moet er de klad in zijn gekomen. De krant bericht over een hardrijwedstrijd door de Schager IJsclub op de Veert bij de Menisweg. Het Wilhelminaterrein werd verhuurd als grasland en in 1918 publiek verkocht.

 

Schagen moest wachten tot 1934, alvorens aan de Lauriestraat een nieuwe ijsbaan werd geopend. Na WOII is deze nog enige jaren in gebruik gebleven.

 

ijsbaan 2 lr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijsbaan 5ijsbaan 3

 

Toen in 1953 op die plek de huishoudschool werd gebouwd, was de Schager ijsbaan al verplaatst naar de Menisweg. Daar moest hij in 1979 het veld ruimen voor de bouw van de wijk Waldervaart.

De ijsclub, omgedoopt tot De Doorlopers, verkaste naar een gemeentelijk terrein langs de Westerweg dat het deelde met rugbyclub Rush. Tot daar in 1997 het Westerpark werd aangelegd en de gemeente de ijsvereniging een alternatieve ijsbaanlocatie bood aan De Witte Paal. De club, zwaar gebrouilleerd met de gemeente, vond die plek niet geschikt en hief zichzelf op in december 2000. Schagen zonder ijsbaan, dat was toch al te dol. In 2001 richtte een nieuwe generatie Schager schaatsvrienden De Magnusrijders op. Hun ijsbaan ligt sinds 2002 op een perceel gemeentegrond aan de Snevert, langs de Provinciale weg N241.