Uit de reeks West-​Friesland — Toen en Nu zijn de vol­gende artike­len die rel­e­vant zijn voor Scha­gen en omgev­ing toe­ganke­lijk gemaakt via het Geheugen van Scha­gen: Het graf van Dirck Rem­brandtsz van Nierop, De Molen­straat in Scha­gen, Terp Aven­dorp bij Scha­gen, Tolk­erdijk in Scha­gen, Tweemaal Christof­fel in Scha­gen, Pape­gaais­chi­eten op kerk­plein Sint Maarten, De Markt in Scha­gen en Kol­horn: oude haven in het binnenland.

Elk van deze artike­len geeft via een hyper­link toe­gang tot het volledige artikel op de web­site van het West­fries Genootschap.

Al eerder zijn in het Geheugen de artike­len Gert Pater, Hotel Igesz en Kanaal Schagen-​Kolhorn opgenomen, eve­neens met links naar artike­len op de site van het West­fries Genootschap. Daar­naast bevat­ten de artike­len Vree­burg en Bunkers in Scha­gen een ver­wi­jz­ing naar artike­len van het West­fries genootschap.Aan de vooravond van het her­denk­ings­jaar „75 Jaar Bevri­jd­ing” hebben wij van Peter Sas­burg toestem­ming gekre­gen het boek Arts in verzet van Rein Posthuma inte­graal in het Geheugen van Scha­gen te plaat­sen. Het boek over het leven van Rein Posthuma, arts-​assistent in War­men­huizen en actief in het verzet, is in 2010 ver­sch­enen bij Uit­gev­erij Peter Sas­burg in Mid­woud. Voor de inhoud van het boek zie: „Arts in verzet”

omslag posthuma

Het boek Mooi Scha­gen — een wan­del­ing door het Scha­gen van toen — van de auteur Harry Kooij is vanaf 19 mei inte­graal in het Geheugen van Scha­gen opgenomen. Onder Artike­len is een artikel Mooi Scha­gen opgenomen dat een korte beschri­jv­ing van het boek met enkele foto’s laat zien. Door onder­aan in het artikel op de omslag van het boek te klikken wordt het pdf-​bestand van het boek geopend. De directe link naar het artikel is https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/220-schagen-van-toen.html

Op klom­pen door Scha­gen Deel 1 en Deel 3″ zijn de eerste twee delen uit een serie boeken van Jan Buis­man, die — met toestem­ming van de fam­i­lie Buis­man — in het Geheugen van Scha­gen zijn geplaatst. Ook Buis­mans boeken „Ouwe koeien uit slot halen” hebben hun weg naar het Geheugen gevonden.

Over de auteur:

Jan Buis­man (19111994) mag zon­der meer een bek­ende en rasechte Scha­ge­naar wor­den genoemd. Hij begon als voordrachts-​kunstenaar. Op zijn zestiende jaar stond hij al op de planken, eerst bij feestjes en op de Schager ker­mis. Later met zijn eigen revue en cabaret. Na de oor­log reisde hij met de revue “Maartje en Jan Buis­man” door het hele land. Hij was een regel­matige gast in radioprogramma’s zoals “De Klok Heit Negen” en “De Bonte Dins­da­gavondtrein”. Tussendoor werkte hij bij zijn vader en later als zelf­s­tandig onderne­mer in het tuin­cen­trum dat zijn naam droeg.

In decem­ber 2018, vlak voor de feestda­gen, wer­den wij aan­ge­naam ver­rast door een boek over de Schager messen en hun mak­ers. Het boek is een uit­gave van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. en is het eerste deel van een His­torische Reeks. We kun­nen dus nog meer werken over de rijke his­to­rie van Scha­gen verwachten.Het boek heeft als titel gekre­gen “Geene Haken als Boot­shaak te slaan” en ver­wi­jst daarmee naar het vee­lal door de Schager messen­mak­ers gebezigde meesterteken. De Schager messen ston­den vanaf de zeven­tiende eeuw tot ver in de negen­tiende eeuw bek­end om hun onovertrof­fen kwaliteit.

De Schager his­tori­cus Fred Tim­mer schetst een voortr­e­f­fe­lijk beeld van de opkomst, bloei en jam­mer­lijke teloor­gang van de Schager messenmakernijverheid.

Het boek is verkri­jg­baar bij Boekhan­del Plukker in Schagen.

Er is een reac­tie ont­van­gen op het artikel Heren en Vrouwen van Scha­gen 2 (zie onder tab­blad Reacties).

Een nieuw project van Meester­lijk Scha­gen: “Deutscher Verein” in Scha­gen (1887)”


Meester­lijk Scha­gen heeft de beschikking gekre­gen over een bij­zon­der fotoalbum.


Dit fotoal­bum is jaren­lang in het bezit van de fam­i­lie Plukker geweest.
Het fotoal­bum is een fraaie goud-​op-​snee uit­gave met foto’s van leden van de “Deutscher Verein” in Scha­gen. In deze Duitse club zaten per­so­nen afkom­stig uit — ver­moedelijk — West­falen die zich in de omgev­ing van Scha­gen hebben geves­tigd. Daaron­der bevin­den zich bek­ende namen als Bolte, Schmalz en Wilbers. Het album is gemaakt ter gele­gen­heid van het zil­v­eren huwelijks­feest van het echt­paar Her­mann Böttger – Auguste Gordes.

Scha­gen heeft door de eeuwen heen een aan­tal bek­ende en min­der bek­ende, maar toch begaafde, schilders en teke­naars voortgebracht.

Het Geheugen van Scha­gen wil een zo volledig mogelijk inzicht geven in het leven en de werken van die kun­ste­naars. Zoek maar eens naar Adri­aen van Croo­nen­burgh, Jan van Noordt of Cor­nelis Bok in het geheugen.

In het najaar van 2017 zal het boek „Dirk Breed, de kun­ste­naar die altijd een nuchtere West­fries is gebleven” ver­schi­j­nen bij de Uit­gev­erij Noord-​Holland.

Het boek zal o.a. bij Boekhan­del Plukker verkri­jg­baar zijn.

Meer info:

Persbericht_​Dirk Breed.pdf