Het ontstaan
Anno 1415 kreeg Scha­gen stadrechten. In 2015 werd het 600-​jarig bestaan gevierd. Dit feest en de toen­e­mende belang­stelling voor de lokale geschiede­nis lei­d­den tot een ini­ti­atief. Als bli­jvende bij­drage aan de feestelijkhe­den intro­duceerde Meester­lijk Scha­gen www​.geheugen​van​scha​gen​.nl. Vanaf de start heeft Meester­lijk Scha­gen de web­site bijge­houden en aange­vuld. Daar­bij is dankbaar gebruikt gemaakt van pub­li­caties en beeld­ma­te­ri­aal van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o.

Geschiede­nis — verve­lend en slaapver­wekkend?
Inte­gen­deel! Het Geheugen van Scha­gen brengt de geschiede­nis van onze stad tot leven. In woord, beeld, geluid en korte film­p­jes. Je vindt een keur aan artike­len die steeds een ander facet van de geschiede­nis van Scha­gen belichten. Laat je ver­rassen en ervaar hoe inter­es­sant de geschiede­nis van onze kleine stad eigen­lijk is. Hoewel.… zo klein is Scha­gen niet meer. Ook onze omgev­ing en de voor­ma­lige gemeen­ten die nu deel uit­maken van Scha­gen, kri­j­gen de nodige aan­dacht in het geheugen. Er is plaats genoeg.

Heb je enige ken­nis van his­to­rie? Duik in de geschiede­nis! Schrijf mee! Help mee om het geheugen te laten groeien, bloeien en boeien. Zij die na ons komen zullen er blij mee zijn.

Een logisch gevolg
De His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. is al vanaf de intro­duc­tie inten­sief betrokken bij de invulling van de web­site. In de vele jaren van haar bestaan bouwde de verenig­ing een enorm poten­tieel aan ken­nis op. Haar leden hebben de nodige ervar­ing met his­torisch onder­zoek en de pub­li­catie van het resul­taat. Daarom hebben Meester­lijk Scha­gen en de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. een logis­che stap gezet. Per 1 jan­u­ari 2022 is het beheer van de web­site overge­dra­gen aan de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. Zo kri­jgt de verenig­ing de mogelijkheid om haar doel­stellin­gen nog breder uit te dra­gen. Net als bij Wikipedia krijg je toe­gang tot een zich steeds uit­brei­dende en vernieuwende bron van his­torische ken­nis. Een toe­gang zon­der drem­pels, die je met je PC of mobiel altijd en overal kunt raad­ple­gen. Het zou mooi zijn als daarmee de belang­stelling voor het verleden gaat groeien en door de jeugd wordt opgepakt.

Peter Hoogerdijk, voorzit­ter St. Meester­lijk Schagen

Tij­dens zijn ged­won­gen verblijf in Duit­s­land in de oor­logs­jaren heeft de bek­ende Scha­ge­nees Jan Buis­man (19111994) zijn ervarin­gen in dag­boekvorm vast­gelegd. Omdat Buis­man een bek­ende arti­est was mocht hij in Duit­s­land optre­dens ver­zor­gen voor de daar ingezette dwan­gar­bei­ders. De aan­tekenin­gen die hij maakte van wat hij zelf „een drie maands tournee door Duitsch­land” noemde zijn na het over­li­j­den van Jan in bezit gekomen diens zoon Jan Buis­man (uit 1938). Deze heeft ze zorgvuldig bewaard, maar is er nooit toe gekomen ze te lezen. Vor­m­den het lastige hand­schrift en de lange zin­nen een bar­rière of deinsde hij ervoor terug om ken­nis te nemen van wat zijn vader was overkomen? Hoe dan ook, het dag­boek bleef ongelezen en het bestaan ervan bleef onbek­end. Tot­dat Jan het in een gesprek met Harry Kooij over zijn vader ter sprake bracht. Harry zag het belang ervan in een bood aan het dag­boek te bew­erken en tot een lees­baar ver­haal om te sme­den. Vanaf van­daag is het resul­taat te zien in het Geheugen van Scha­gen.
De link naar het dag­boek is: https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/371-oorlogsdagboek-van-jan-buisman-jr-1911.html

Van­daag bereikte ons het droe­vige bericht van het over­li­j­den van Peter Groen­veld. Met zijn vele bij­dra­gen, die door hun lengte en lees­baarheid zo uiter­mate geschikt waren als webpub­li­catie, is Peter hoflever­ancier van het Geheugen van Scha­gen.
In hem ver­li­est Scha­gen een uit­stek­ende ver­halen­verteller en zijn bij­dra­gen aan het Geheugen zullen node gemist worden.

Sjaak Euser, jaren­lang bevriend met Peter, gedenkt hem in een bericht op Face­book dat in een nieuws­bericht op de web­site van Noord­kop Cen­traal is overgenomen. Met het vol­gende In memo­riam wil het Geheugen van Scha­gen Peter gedenken.

In memo­riam Peter Groenveld

peter groenveldPeter was vanaf het eerste begin betrokken bij het Geheugen van Scha­gen. In het Geheugen staan veel artike­len van zijn hand. Toe­ganke­lijke artike­len, gebaseerd op een gede­gen his­torisch onder­zoek.
Je kon bij Peter altijd terecht met vra­gen over de his­to­rie van Scha­gen. Zijn antwo­or­den overtrof­fen maar al te vaak je verwachtingen.

Nog maar een paar maan­den gele­den vroeg ik Peter om hulp bij mijn onder­zoek naar de achter­gron­den van de fam­i­lie van Levi Velle­man uit Scha­gen, de opa van Selma van de Parre, de
schri­jf­ster van “Mijn naam is Selma”.
Peter berichtte mij “Ik heb griep en moet even rustig aan doen. Vol­gende keer ben ik graag weer tot je dienst”. Het heeft helaas anders moeten zijn.

Rust zacht Peter. Bedankt voor de fijne samenwerking.

Peter Hoogerdijk

Uit de reeks West-​Friesland — Toen en Nu zijn de vol­gende artike­len die rel­e­vant zijn voor Scha­gen en omgev­ing toe­ganke­lijk gemaakt via het Geheugen van Scha­gen: Het graf van Dirck Rem­brandtsz van Nierop, De Molen­straat in Scha­gen, Terp Aven­dorp bij Scha­gen, Tolk­erdijk in Scha­gen, Tweemaal Christof­fel in Scha­gen, Pape­gaais­chi­eten op kerk­plein Sint Maarten, De Markt in Scha­gen en Kol­horn: oude haven in het binnenland.

Elk van deze artike­len geeft via een hyper­link toe­gang tot het volledige artikel op de web­site van het West­fries Genootschap.

Al eerder zijn in het Geheugen de artike­len Gert Pater, Hotel Igesz en Kanaal Schagen-​Kolhorn opgenomen, eve­neens met links naar artike­len op de site van het West­fries Genootschap. Daar­naast bevat­ten de artike­len Vree­burg en Bunkers in Scha­gen een ver­wi­jz­ing naar artike­len van het West­fries genootschap.Aan de vooravond van het her­denk­ings­jaar „75 Jaar Bevri­jd­ing” hebben wij van Peter Sas­burg toestem­ming gekre­gen het boek Arts in verzet van Rein Posthuma inte­graal in het Geheugen van Scha­gen te plaat­sen. Het boek over het leven van Rein Posthuma, arts-​assistent in War­men­huizen en actief in het verzet, is in 2010 ver­sch­enen bij Uit­gev­erij Peter Sas­burg in Mid­woud. Voor de inhoud van het boek zie: „Arts in verzet”

omslag posthuma

Het boek Mooi Scha­gen — een wan­del­ing door het Scha­gen van toen — van de auteur Harry Kooij is vanaf 19 mei inte­graal in het Geheugen van Scha­gen opgenomen. Onder Artike­len is een artikel Mooi Scha­gen opgenomen dat een korte beschri­jv­ing van het boek met enkele foto’s laat zien. Door onder­aan in het artikel op de omslag van het boek te klikken wordt het pdf-​bestand van het boek geopend. De directe link naar het artikel is https://​www​.geheugen​van​scha​gen​.nl/​i​n​h​o​u​d​/​19002000/220-schagen-van-toen.html

Op klom­pen door Scha­gen Deel 1 en Deel 3″ zijn de eerste twee delen uit een serie boeken van Jan Buis­man, die — met toestem­ming van de fam­i­lie Buis­man — in het Geheugen van Scha­gen zijn geplaatst. Ook Buis­mans boeken „Ouwe koeien uit slot halen” hebben hun weg naar het Geheugen gevonden.

Over de auteur:

Jan Buis­man (19111994) mag zon­der meer een bek­ende en rasechte Scha­ge­naar wor­den genoemd. Hij begon als voordrachts-​kunstenaar. Op zijn zestiende jaar stond hij al op de planken, eerst bij feestjes en op de Schager ker­mis. Later met zijn eigen revue en cabaret. Na de oor­log reisde hij met de revue “Maartje en Jan Buis­man” door het hele land. Hij was een regel­matige gast in radioprogramma’s zoals “De Klok Heit Negen” en “De Bonte Dins­da­gavondtrein”. Tussendoor werkte hij bij zijn vader en later als zelf­s­tandig onderne­mer in het tuin­cen­trum dat zijn naam droeg.

In decem­ber 2018, vlak voor de feestda­gen, wer­den wij aan­ge­naam ver­rast door een boek over de Schager messen en hun mak­ers. Het boek is een uit­gave van de His­torische Verenig­ing Scha­gen e.o. en is het eerste deel van een His­torische Reeks. We kun­nen dus nog meer werken over de rijke his­to­rie van Scha­gen verwachten.Het boek heeft als titel gekre­gen “Geene Haken als Boot­shaak te slaan” en ver­wi­jst daarmee naar het vee­lal door de Schager messen­mak­ers gebezigde meesterteken. De Schager messen ston­den vanaf de zeven­tiende eeuw tot ver in de negen­tiende eeuw bek­end om hun onovertrof­fen kwaliteit.

De Schager his­tori­cus Fred Tim­mer schetst een voortr­e­f­fe­lijk beeld van de opkomst, bloei en jam­mer­lijke teloor­gang van de Schager messenmakernijverheid.

Het boek is verkri­jg­baar bij Boekhan­del Plukker in Schagen.

Er is een reac­tie ont­van­gen op het artikel Heren en Vrouwen van Scha­gen 2 (zie onder tab­blad Reacties).

Een nieuw project van Meester­lijk Scha­gen: “Deutscher Verein” in Scha­gen (1887)”


Meester­lijk Scha­gen heeft de beschikking gekre­gen over een bij­zon­der fotoalbum.


Dit fotoal­bum is jaren­lang in het bezit van de fam­i­lie Plukker geweest.
Het fotoal­bum is een fraaie goud-​op-​snee uit­gave met foto’s van leden van de “Deutscher Verein” in Scha­gen. In deze Duitse club zaten per­so­nen afkom­stig uit — ver­moedelijk — West­falen die zich in de omgev­ing van Scha­gen hebben geves­tigd. Daaron­der bevin­den zich bek­ende namen als Bolte, Schmalz en Wilbers. Het album is gemaakt ter gele­gen­heid van het zil­v­eren huwelijks­feest van het echt­paar Her­mann Böttger – Auguste Gordes.